Regulamin korzystania z Archiwum

Zasady korzystania ze zbiorów Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 • 1

Ze zbiorów Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu mają prawo korzystać dla celów naukowo-badawczych i urzędowych:

 1. a) pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,
 2. b) pracownicy naukowi innych instytucji,
 3. c) studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu i innych szkół wyższych,
 4. d) upoważnieni przedstawiciele władz i urzędów państwowych.
 • 2
 1. Osoby pragnące korzystać z materiałów archiwalnych dla celów naukowo-badawczych winne uzyskać zezwolenie upoważnionego pracownika Archiwum PWSZ. Studenci obowiązani są ponadto przedłożyć zaświadczenie właściwego Dziekana Wydziału podające cel i charakter wykonywanej pracy. Pracownikom władz i urzędów państwowych Archiwum PWSZ udostępnia materiały archiwalne dla celów służbowych na podstawie okazanego upoważnienia dla przeprowadzenia kwerendy.
 2. Korzystanie z niepublikowanych prac dyplomowych dla celów naukowo-badawczych odbywa się na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Rektora PWSZ.
 • 3

Materiały archiwalne wchodzące w skład zasobu Archiwum PWSZ mogą być przed upływem 30 lat od ich wytworzenia udostępnione jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym na potrzeby nauki, kultury i postępu technicznego oraz organizacji i zarządzania gospodarki narodowej, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.

 • 4

Zezwolenia na korzystanie dla celów naukowo-badawczych z materiałów archiwalnych wytworzonych przed upływem 30 lat udziela upoważniony pracownik Archiwum PWSZ. Na korzystanie z materiałów późniejszych, korzystający winien uzyskać zgodę Rektora PWSZ. Postanowienia te nie dotyczą niepublikowanych prac dyplomowych.

 • 5

Niżej wymienione kategorie i zespoły akt przechowywane w zbiorach Archiwum PWSZ mogą być udostępnione dla celów naukowo-badawczych i urzędowych tylko na polecenie lub za zezwoleniem Rektora PWSZ:

 1. a) materiały archiwalne (teczki osobowe) osób żyjących,
 2. b) akta dyscyplinarne pracowników i studentów PWSZ,
 3. c) niepublikowane prace dyplomowe, których treść dotyczy zagadnień związanych z obronnością kraju i bezpieczeństwem państwa, nowych rozwiązań konstrukcyjnych lub technologicznych, względnie te które są oparte na materiałach o charakterze poufnym.
 • 6

W uzasadnionych wypadkach upoważniony pracownik Archiwum PWSZ może odmówić zezwolenia na korzystanie z materiałów archiwalnych ze względu na stan ich zachowania, nieuporządkowanie zespołu lub innych szczególnych przyczyn, względnie cofnąć zezwolenie w przypadku nie stosowania się korzystającego do przepisów niniejszego Regulaminu. W obydwu przypadkach korzystającemu przysługuje prawo odwołania się do Rektora PWSZ.

 • 7

Ograniczenia w korzystaniu ze zbiorów archiwalnych określone §§2-3 nie mają zastosowania wobec osób wymienionych w §1 pkt „d” oraz przy udostępnianiu akt dla celów służbowych komórkom organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • 8

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika Archiwum PWSZ może wyłączyć z udostępniania na czas określony, poszczególne zespoły lub kategorie akt. Korzystanie z tych materiałów wymaga specjalnego zezwolenia Rektora PWSZ.

 • 9

Materiały archiwalne zgromadzone w Archiwum PWSZ mogą być udostępnione w ramach udzielonego zezwolenia wyłącznie w formie bezpośredniej w pracowni Archiwum PWSZ lub w formie kwerend, przeprowadzanych przez pracowników Archiwum PWSZ.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com