Ministra

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019-2020

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów regulują przepisy: art. 359 ust 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2019 w sprawie stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendium ministra za znaczące osiągnięcia. Rozporządzenie wprowadza wymóg posiadania przez studenta znaczących osiągnięć naukowych, artystycznych związanych z odbywanymi studiami lub znaczących osiągnięć sportowych.

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra
Zgodnie z art. 359 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

II. Warunki przyznawania stypendium ministra
Zgodnie z art. 359 ww. ustawy, stypendium ministra za znaczące osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące osiągnięcia w sporcie. Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje w § 8, że stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
1. znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
2. znaczące osiągnięcia w sporcie.


Zgodnie z art. 359 ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunku określonego ww. ustawy dokonuje uczelnia.

III. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku
1. W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2019 r.
2. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2019 r.
3. W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2019 r.

IV. Tryb ubiegania się o stypendium przez studenta
Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Termin przedstawiania kandydatur do stypendium  upływa 5 października 2019 r.

Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć. Student przedstawia również oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium. Student może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdym z kierunków, na którym studiuje, z tym że może otrzymać tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku. Kandydatura powinna zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi studiami, zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z realizacją innych zainteresowań, hobby, studiów równoległych lub poprzednio ukończonych, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową.

V. Tryb składania wniosków przez uczelnie
Zgodnie z art. 359 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia ministra są przyznawane studentom na wniosek rektora uczelni. W tym celu rektor przekazuje wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć ww. organom kolegialnym, które wyrażą opinię, czy przedstawione przez studenta osiągnięcia są znaczącymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami odbywanymi przez studenta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy student przedstawi osiągnięcia spoza katalogu znaczących osiągnięć lub niezwiązane ze studiami, opinia ta może być negatywna.
Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra w terminie do 25 października 2019 r.

 


Wniosek o przyznanie stypendium Ministra na rok akademicki 2019-2020

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2019 w sprawie stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia

Rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania do stypendium Ministra

Oświadczenie studenta do stypendium Ministra

 

Źródło informacji: www.nauka.gov.pl

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com