Zapomoga

ZAPOMOGA

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

Zmiany dotyczące zapomogi

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. wprowadziła następujące zmiany w dotychczasowych przepisach, które mają także zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed jej wejściem w życie  (tj. 18 kwietnia 2020 r.):

 • zawieszenie do 30 września 2020 r. stosowania przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania zapomóg dla studentów, którzy studiują dłużej niż 6 lat – studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż łącznie 72 miesiące, mogą otrzymać zapomogę,
 • w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zniesienie limitu dwóch zapomóg, które można otrzymać w danym roku akademickim – nadal jednak zapomoga nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia,
 • zgodnie z art. 51b ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wprowadzonym na mocy art. 63 pkt 3 Ustawy) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3 jest przyznawana przez rektora. Przepisów k.p.a. i art. 92 ust. 2 nie stosuje się,
 • w związku z wyłączeniem, z mocy Ustawy, stosowania k.p.a. Rektor wydaje rozstrzygnięcie, które jest ostateczne i nie przysługuje od niego wniosek o ponowne rozpatrzenie.

 

Studenci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów.Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

INFORMACJE OGÓLNE – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ZAPOMOGĘ

 

 1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Wniosek o przyznanie zapomogi w wersji papierowej należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty zdarzenia uzasadniającego jej przyznanie.
 3. Student we wniosku o przyznanie zapomogi uzasadnia fakt pozostawania przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności: poważną lub długotrwałą chorobą studenta lub członka jego rodziny, śmiercią członka rodziny – małżonka, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, dziecka, zdarzenia losowego, którego nie da się z góry przewidzieć, jest przypadkowe  i niezależne od woli studenta np. wypadkiem, klęską żywiołową, innym zdarzeniem, na skutek którego student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Okoliczności wskazane we wniosku student zobowiązany jest potwierdzić odpowiednim dokumentem.
 1. Zapomoga może być przyznana studentowi nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
 2. Z tego samego tytułu student może otrzymać zapomogę tylko jeden raz, z wyjątkiem sytuacji spowodowanej ciężką choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny.
 1. Zapomoga:
 1. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania.
  W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.
 2. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. nie przysługuje studentom będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 1. nie przysługuje studentom, w przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów.
 2. nie przysługuje studentom: korzystającym z urlopu, w przypadku stwierdzenia faktu przedłożenia wraz z wnioskiem nieprawdziwych danych, z powodu zawieszenia w prawach studenta na skutek orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego przed terminem określonym w Regulaminie studiów, przeniesienia do innej uczelni.
 3. Przepisy pkt. 4 a i b stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość zapomogi jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku.

załącznik nr 7 wniosek o zapomogę

załącznik nr 15 – klauzula informacyjna Rodo

Załącznik wniosek o przyznanie zapomogi przez Rektora

Wniosek i załącznik prosimy drukować  dwustronnie.

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com