Cudzoziemcy

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa o cudzoziemcach – tekst jednolity z dnia 22 listopada 2019 roku

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

 Ustawa o systemie oświaty – tekst jednolity z 2017 r (art. 93 – 93h)

 

ZASADY PODEJMOWANIA STUDIÓW

 

Cudzoziemcy z Kartą Polaka
Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach:
I. obowiązujących obywateli polskich nie ponosząc za kształcenie żadnych kosztów, lub
II. z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich na podstawie:
• umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
• umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
• decyzji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego
w art. 33 ust. 2,
• decyzji rektora uczelni, jako:
– stypendyści strony polskiej,
– na zasadach odpłatności,
– bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
– jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
– jako stypendyści uczelni.

OGÓLNE WARUNKI PRZYJĘĆ CUDZOZIEMCÓW  NA STUDIA

Studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu prowadzone są w języku polskim.
Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani kandydaci-cudzoziemcy, którzy legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.
Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani kandydaci-cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą  uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

POMOC MATERIALNA – studenci posiadający Kartę Polaka są traktowani jak obywatele polscy i nabywają prawo do ubiegania się o:

• stypendium socjalne i zapomogi,
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium rektora dla najlepszych studentów,
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Stypendia i zapomogi przysługujące tym osobom są przyznawane i wypłacane tak jak obywatelom polskim, tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych uczelniom w ramach dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów.

Podjęcie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oznacza przystąpienie do rekrutacji na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie kwalifikacji na studia.

Aby kandydat cudzoziemiec został przyjęty na studia w Polsce, powinien spełnić następujące warunki:

 • posiadać wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykazać się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

ponadto, cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

 • ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, albo
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (adres Komisji: Warszawa ul. Ogrodowa 28/30, tel. 22 3933849) albo
 • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że jego przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
Pozostali cudzoziemcy
Cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia w trybie i na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, to w szczególności:

 • obywatele państw spoza Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
 • osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
  • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów poza unijnych (np. jako stypendyści Rządu RP).

OGÓLNE WARUNKI PRZYJĘĆ CUDZOZIEMCÓW

Studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu prowadzone są w języku polskim.
Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani kandydaci-cudzoziemcy, którzy legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.
Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani kandydaci-cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą  uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach:

I. obowiązujących obywateli polskich, jeżeli posiadają:

 1. zezwolenie na pobyt stały;
 2. ważną Kartę Polaka;
 3. status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. status korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. status pracownika migrującego, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. zezwolenie na pobyt na terytorium RP rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 7. zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz.2206 z póź. zm.);
 8. status korzystającego z ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 9. obywatelstwo, któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

UWAGA: Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą podejmować i odbywać studia na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

II. z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2  z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym,
 4. decyzji rektora uczelni,

jako:
• stypendyści strony polskiej,
• na zasadach odpłatności,
• bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
• jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
• jako stypendyści uczelni.

UWAGA: Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3  Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( Dz.U. z dnia 27 lipca 2005 r.) , posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych bez odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Aby kandydat cudzoziemiec został przyjęty na studia w Polsce, powinien spełnić następujące warunki:

 • posiadać wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykazać się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

ponadto, cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

 • ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, albo
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (adres Komisji: Warszawa ul. Ogrodowa 28/30, tel. 22 3933849) albo
 • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że jego przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat  cudzoziemiec musi zadbać o to, by:
– znajomość języka polskiego była potwierdzona,
– świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia było opatrzone apostille lub zalegalizowane,
– wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski zostały przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości, lub:

 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa – miejsca wydania świadectwa/dyplomu, lub
 • akredytowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub konsularną państwa, na którego terytorium bądź w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom lub inny dokument.

Kandydaci z Kartą Polaka
 1. podanie i ankieta osobowa na uczelnianym formularzu,
 2. świadectwo dojrzałości, a w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub nostryfikacyjnymi (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię; poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna),
 3. dokument potwierdzający legalizację pobytu na terytorium Polski, tj. wizę lub kartę czasowego lub stałego pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP – w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku,
 5. dowód ubezpieczenia (np. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zobowiązanie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów – w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), osoby posiadające Kartę Polaka po podpisaniu zobowiązania o dobrowolnym przystąpieniu do NFZ mogą być ubezpieczone przez uczelnię,
 6. kopia ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów),
 7. dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał),
 8. kserokopia ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał),
 9. certyfikat znajomość języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Kandydaci podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich
 1. podanie i ankieta osobowa na uczelnianym formularzu,
 2. świadectwo dojrzałości, a w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub nostryfikacyjnymi (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię; poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna),
 3. dokument potwierdzający legalizację pobytu na terytorium Polski, tj. wizę lub kartę czasowego lub stałego pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP – w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku,
 5. dowód ubezpieczenia (np. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zobowiązanie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów – w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), osoby posiadające Kartę Polaka po podpisaniu zobowiązania o dobrowolnym przystąpieniu do NFZ mogą być ubezpieczone przez uczelnię,
 6. kopia ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów),
 7. dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał),
 8. certyfikat znajomość języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Informacje na temat uznania wykształcenia

Legalizacja pobytu w Polsce obywateli UE i spoza UE

Ubezpieczenie obywateli UE i spoza UE 

Słowniczek – co warto wiedzieć

Nostryfikacja dyplomów

 

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.nauka.gov.pl/legalizacja-dokumentow/

 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki

http://rzeszow.uw.gov.pl/urzad-wojewodzki/wydzialy-puw/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.html 

 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

http://www.ko.rzeszow.pl

 • Urząd do Spraw Cudzoziemców

http://www.udsc.gov.pl

 • NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia

http://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/informacje/leczenie-w-ue-efta

 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

http://www.nawa.gov.plPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com