Wymagane dokumenty

NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

ankieta osobowa
(ankieta wraz ze zdjęciem generowana jest z Systemu Rekrutacja On-line „Rekrutacja.WWW” i drukowana w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym)
świadectwo dojrzałości
świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię; poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna) albo pozostałe dokumenty stanowiące podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
świadectwo ukończenia szkoły średniej
świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię), dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo
potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 85,00 zł za przeprowadzenie rekrutacji na studia (opłata jest bezzwrotna), wniesionej na konto Uczelni 
aktualne zdjęcie
Wymagania dotyczące zdjęcia:
– plik w formacie .jpg, wymiary zdjęcia 237 x 296 pikseli lub większe,
– maksymalna wielkość pliku 2 MB,
– zdjęcie wykonane na jednolitym, jasnym tle mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry (zdjęcie kolorowe), obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost  z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

W przypadku przyjęcia na studia zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)

zaświadczenie lekarskie
zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo – wykaz podmiotów 
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych, które nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej)
zaświadczenie wydane przez Komitet Główny Olimpiady
zaświadczenie wydane przez Komitet Główny Olimpiady (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego)
Uwaga:
Składając podanie o przyjęcie na studia kandydat jest zobowiązany okazać dokument tożsamości.
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo.

 

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

ankieta osobowa
(ankieta wraz ze zdjęciem generowana jest z Systemu Rekrutacja On-line „Rekrutacja.WWW” i drukowana w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym)
dyplom ukończenia studiów wyższych
dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię; poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna)
dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo
dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię, poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna), dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo
suplement do dyplomu
suplement do dyplomu (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię, poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna), w przypadku gdy został wydany
zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen
zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen otrzymanych w toku studiów na studiach I stopnia (do drugiego miejsca po przecinku) poświadczone przez właściwą uczelnię, na której kandydat uzyskał tytuł licencjata (tylko w przypadku jeżeli w suplemencie brak jest informacji o średniej ocen)
potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 85,00 zł za przeprowadzenie rekrutacji na studia (opłata jest bezzwrotna), wniesionej na konto Uczelni
aktualne zdjęcie
Wymagania dotyczące zdjęcia:
– plik w formacie .jpg, wymiary zdjęcia 237 x 296 pikseli lub większe,
– maksymalna wielkość pliku 2 MB,
– zdjęcie wykonane na jednolitym, jasnym tle mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry (zdjęcie kolorowe), obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost  z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

W przypadku przyjęcia na studia zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)

zaświadczenie lekarskie
zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo –  wykaz podmiotów 
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych, które nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej)
Uwaga:
• Składając podanie o przyjęcie na studia kandydat jest zobowiązany okazać dokument tożsamości.
• Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com