Projekty naukowo-badawcze

Wykaz tytułów projektów naukowo-badawczych realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

 

 NAZWA WYDZIAŁUTYTUŁ PROJEKTU
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
1. Przeobrażenia świadomości aksjologicznej studentów pedagogiki resocjalizacyjnej
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
2. Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH3. Czas wolny dzieci i młodzieży oraz sposoby jego zagospodarowania zgodnie z oczekiwaniami współczesnej szkoły
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
4. Potrzeby i możliwości pomocy rodzinom z problemami
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
5. Człowiek stary w społeczeństwie
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
6. Rozwijanie kompetencji społecznych w procesie studiów pedagogicznych
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
7. Wychowanie i edukacja dziewcząt
w czasach staropolskich i okresie zaborów
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
8. Organizacyjno-prawne i instytucjonalne warunki oraz mechanizmy przeciwdziałania przestępczości
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
9. Kobieta i mężczyzna w małżeństwie
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
10. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w warsztatach terapii zajęciowej
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
11. Ocena stanu realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły w warunkach zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
12. Sytuacja życiowa kobiet znajdujących się w więzieniu a formy i metody świadczenia im pomocy
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
13. Funkcjonowanie instytucji opiekuńczych i resocjalizacyjnych w warunkach przemian kulturowych.
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
14. Przeobrażenia świadomości aksjologicznej studentów pedagogiki resocjalizacyjnej
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
15. Profilaktyka szkolna
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
16.Żeńskie zgromadzenia zakonne, a edukacja, wychowanie i opieka nad dziewczętami od XVII do początków XX wieku
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
17. Kształtowanie elit w społeczeństwie polskim w okresie nowożytnym na przykładzie edukacji kobiet
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
18. Klasyczne teorie socjologiczne z zakresu socjologii wiedzy
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
19. Zmiany świadomości, zachowań i wyborów współczesnej młodzieży
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
20. Kultura jako system znaczeń, jej funkcjonowanie w przestrzeni społecznej i jej oddziaływanie na komunikację międzyludzką
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
21. Przemiany społeczne, ekonomiczne i kulturowe w kontekście rozwoju regionalnego na przykładzie Podkarpacia
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
22.Internet jako forma uczestnictwa w kulturze społeczeństwa opartego na wiedzy. Analiza na podstawie ankiety internetowej
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
23. Formy i jakość spędzania czasu wolnego mieszkańców miasta Tarnobrzeg
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
24. Etos praktyk marketingowych. Badania
w oparciu o doświadczenia mieszkańców Tarnobrzega
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
25. System wartości i postawy wartościujące studentek Instytutu Socjologii PWSZ
w Tarnobrzegu i ich matek
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
26. Zmiany w młodzieżowej obyczajowości przedmałżeńskiej
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
27. Tarnobrzeg w opiniach starszych mieszkańców miasta
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
28. Postawy wartościujące (społeczne, polityczne, religijne, ekonomiczne, estetyczne i techniczne) młodzieży studiującej w PWSZ
w Tarnobrzegu
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
29. Zasoby i struktura kapitału społecznego mieszkańców Tarnobrzega
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
30. Oczekiwania mieszkańców tarnobrzeskich osiedli wobec Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
31. Uczestnictwo w życiu kulturalnym mieszkańców miasta Tarnobrzega
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
32. Niepełnosprawni w świadomości mieszkańców Tarnobrzega
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
33. Postawy wartościujące studentów III r. Instytutu Socjologii PWSZ a postawy wartościujące studentów III r. Instytutu Zarządzania PWSZ im prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
34. Zmiany świadomości, zachowań i wyborów współczesnej młodzieży
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
35. Kultura jako system znaczeń, jej funkcjonowanie w przestrzeni społecznej i jej oddziaływanie na komunikację międzyludzką
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
36. Przemiany społeczne, ekonomiczne i kulturowe w kontekście rozwoju regionalnego na przykładzie Podkarpacia
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
37. Wyzwania dla administracji publicznej w dobie globalizacji
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
38. Poczucie szczęścia wśród mieszkańców Tarnobrzega
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
39. Małżeństwo i rodzina w planach życiowych młodzieży
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
40. Tarnobrzeg w oczach młodych mieszkańców miasta. Opinie i postawy uczniów szkół średnich
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
41. Wpływ edukacji w PWSZ im prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu na zmianę postaw wartościujących studentów Instytutu Socjologii
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
42. Richard Swedberg and his theory of market
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
43. Twórcza destrukcja – istota Schumpeterowskiej przedsiębiorczości
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
44. Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw
w powiecie tarnobrzeskim
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
45. Czynniki graniczne orientacji przedsiębiorczej
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
46. Wydatkowanie środków publicznych
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
47. Opinie i oczekiwania mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w zakresie rynkowej oferty produktów i usług Polski
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
48. Marketingowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w powiecie tarnobrzeskim
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
49. Zmiany jakościowe w przedsiębiorstwie zróżnicowane warunki jego funkcjonowania
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
50. Uwarunkowania i przejawy przedsiębiorczości
w turystyce
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
51. Przedsiębiorczość jako wyzwanie dla współczesnej organizacji-rola przywództwa w kształtowaniu kreatywności i innowacyjności
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
52. Instytucjonalne formy wsparcia indywidualnej przedsiębiorczości na poziomie lokalnym
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
53. Formy i zakres nowoczesnego finansowania w sektorze MSP w aspekcie ich rozwoju regionalnego
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
54. Liderzy samorządowi w rozwoju lokalnego środowiska
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
55. Polityka władz wybranych gmin wiejskich województwa podkarpackiego a ich konkurencyjność
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
56. Ocena kondycji finansowej małych i średnich przedsiębiorstw południowo- wschodniej Polski
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
57. Działania marketingowe i jakościowe MSP stymulujące konkurencyjność rynkową (na przykładzie wybranych firm z Powiatu Tarnobrzeskiego i woj. Podkarpackiego)
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
58. Marketingowe, logistyczne i jakościowe aspekty działalności MSP determinujące ich konkurencyjność rynkową
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
59. Koncepcja nowego zarządzania publicznego
w administracji publicznej
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
60. Administracja publiczna wobec wyzwań współczesnej gospodarki
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
61. Fundusze pożyczkowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw powiatu mieleckiego
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
62. Fundusze pożyczkowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw powiatu tarnobrzeskiego i stalowowolskiego
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
63. Wartości organizacyjne w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
64. Rozwój systemów informacyjnych w małych
i średnich przedsiębiorstwach
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
65. Współdziałanie jako czynnik kształtowania pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
66. Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP województwa podkarpackiego)
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
67. Zaufanie jako narzędzie budowy i zarządzania relacjami przedsiębiorstwo – klient
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
68. Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
69. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw
w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
70. Uwarunkowania orientacji przedsiębiorczej
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
71.Organizacyjne aspekty finansów publicznych
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
72. Strategia i funkcjonowanie szkoły I-go stopnia
(na przykładzie PWSZ w Tarnobrzegu)
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
73. Próba wyobraźni


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com