Pracownik

erasmus-2

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów pracowników PWSZ w Tarnobrzegu na szkolenia oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+


Mobilność Edukacyjna KA 103 (kraje programu)
rok akademicki 2019/2020

 

Uczelnia w roku akademickim 2019/2020 zaplanowała wyjazdy pracowników dydaktycznych i administracyjnych w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (wyjazdy szkoleniowe do krajów programu). Uczelnia oferuje także wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
w uczelniach (do krajów programu).

WYJAZDY SZKOLENIOWE

Szkolenie za granicą ma na celu doskonalenie umiejętności i kwalifikacji ściśle związanych z pracą wykonywaną w uczelni macierzystej, wymianę doświadczeń, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie np. poprzez udział w szkoleniu, wizycie typu work shadowing (rodzaj stażu – krótkotrwały okres pracy w podobnej jednostce uczelnianej) itp. Szkolenia językowe, seminaria, warsztaty czy konferencje nie są uprawnione.

Wyjazd może się odbyć do:

 • instytucji szkolnictwa wyższego – dopuszcza się, aby instytucją przyjmującą w której realizowane jest szkolenie była Uczelnia. Uczelnia ta musi posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE),
 • każdej publicznej lub prywatnej organizacji prowadzącej działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Pracownicy mogą także jechać do każdego prywatnego przedsiębiorstwa.

 

Przed wyjazdem pracownik powinien szczegółowo zapoznać się z  zasadami realizacji wyjazdów pracowników  w celach szkoleniowych w roku akademickim 2019-2020

REKRUTACJA

Nabór będzie prowadzony przez cały rok

(tzn. bez wyznaczania jednego czy dwóch terminów składania wniosków przez osoby ubiega­jące się o wyjazd) aż do wyczerpania budżetu. Obowiązkiem kandydata jest dokładne ustalenie daty szkolenia i poinformowania koordynatora programu Erasmus+ o wyjeździe na co najmniej 4 tygodnie przed wyjazdem.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Wyjazdy na szkolenia (STT) rok akademicki 2019/2020

PRZED WYJAZDEM

Pracownicy zainteresowani wyjazdem na szkolenie składają ( w odpowiednim terminie) niżej wymienione dokumenty do koordynatora  programu ERASMUS+:

 • dokument potwierdzający przyjęcie przez instytucję (list lub wydruk wiadomości z poczty elektronicznej lub inny dokument bądź wydruk),
 • zaakceptowany przez instytucję przyjmującą i Uczelnię Indywidualny program szkolenia – Staff Mobility Agreement for Training
 • umowę finansową zawieraną pomiędzy Uczelnią a pracownikiem (dostępna u koordynatora programu ERASMUS+),
 • kserokopię ubezpieczenia (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • wniosek wyjazdowy ( dostępny u koordynatora programu Erasmus+)

PO POWROCIE

 Pracownicy zobowiązani są dostarczyć do koordynatora programu Erasmus+ (w odpowiednim terminie) następujące dokumenty:

 • potwierdzenie pobytu Confirmation of Mobility
 • dokumenty z podróży- rozliczenie finansowe
 • indywidualny raport uczestnika zgodnie z wymaganiami narodowej Agencji Programu Erasmus+

 

WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Celem wyjazdów pracowników w programie Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 jest prowadzenie zajęć dydaktycznych (wyjazdy typu STA). Dostępne są one dla wszystkich pracowników –nauczycieli akademickich Uczelni. Wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą ma na celu doskonalenie umiejętności i kwalifikacji ściśle związanych z pracą wykonywaną w uczelni macierzystej.

 1. Wyjazd może być realizowany tylko na uczelni posiadającej kartę Uczelni Erasmusa ważną w danym roku akademickim 2019/202019.
 2. Wyjazdy dydaktyczne muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania uczelni wysyłającej i goszczącej.

Przed wyjazdem pracownik powinien szczegółowo zapoznać się z zasadami realizacji wyjazdów pracowników w celach dydaktycznych 2019\2020

 

REKRUTACJA

Nabór będzie prowadzony przez cały rok

(tzn. bez wyznaczania jednego czy dwóch terminów składania wniosków przez osoby ubiega­jące się o wyjazd) aż do wyczerpania budżetu. Obowiązkiem kandydata jest dokładne ustalenie daty szkolenia i poinformowania koordynatora programu Erasmus+ o wyjeździe na co najmniej 4 tygodnie przed wyjazdem.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy pracownika dydaktycznego w roku akademickim 2019/2020

 

PRZED WYJAZDEM

Pracownicy zainteresowani wyjazdem w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych składają (w odpowiednim terminie) niżej wymienione dokumenty do koordynatora  programu ERASMUS+:

 • dokument potwierdzający przyjęcie przez inną Uczelnię (list lub wydruk wiadomości z poczty elektronicznej lub inny dokument bądź wydruk),
 • zaakceptowany przez Uczelnię przyjmującą  Indywidualny program nauczania –Staff Mobility Agreement for Teaching
 • umowę finansową zawieraną pomiędzy Uczelnią a pracownikiem (dostępna u koordynatora programu ERASMUS+),
 • kserokopię ubezpieczenia (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • wniosek wyjazdowy ( dostępny u koordynatora programu Erasmus+)

 

PO POWROCIE

 Pracownicy zobowiązani są dostarczyć do koordynatora programu Erasmus+ (w odpowiednim terminie) następujące dokumenty:

 • potwierdzenie pobytu Confirmation of Mobility
 • dokumenty z podróży- rozliczenie finansowe
 • indywidualny raport uczestnika zgodnie z wymaganiami narodowej Agencji Programu Erasmus+

 

 

Pracownicy wyjeżdżający na szkolenia i w celach prowadzenia zajęć dydaktycznych proszeni są o regularne sprawdzanie strony internetowej Uczelni, a także swojej poczty elektronicznej oraz informowanie o wszelkich zmianach dotyczących wyjazdu.

Szczegółowych informacji dotyczących  realizacji programu Erasmus+ udziela

koordynator programu Erasmus+ (zakładka kontakt)

 

 

loga_erasmusPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com