Student

erasmus-cdr-jpg-3

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów studentów

PWSZ w Tarnobrzegu na praktyki  w ramach programu ERASMUS+

Mobilność Edukacyjna KA 103 (kraje programu)

w roku akademickim 2019/2020

 

Wyjazdy na praktyki

Program Erasmus+ umożliwia studentom i absolwentom (zakwalifikowanym na ostatnim roku studiów) wyjazdy na praktyki zagraniczne. Zagraniczna praktyka studencka w ramach programu Erasmus+ może być realizowana w przedsiębiorstwie/instytucji przyjmującej znajdującej się na terenie kraju uczestniczącego w programie Erasmus+. Instytucją przyjmująca może być każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Praktyka nie może być realizowana w:

 1. instytucjach Unii Europejskiej,
 2. instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
 3. zagranicznych oddziałach polskich firm lub instytucji nie posiadających odrębnej osobowości prawnej.

Przed wyjazdem student  powinien szczegółowo zapoznać  się z: zasadami realizacji i finansowania praktyk studentów PWSZ w roku akademickim 2019-2020

 

Kandydaci do wzięcia udziału w wymianie muszą spełniać wszystkie kryteria wyszczególnione w umowie oraz aneksach do umowy zawieranej corocznie przez PWSZ i Narodową Agencję Programu Erasmus+.

 

 Rekrutacja na wyjazdy studentów PWSZ w Tarnobrzegu
na praktyki w roku akademickim 2019/2020 odbywa się w okresie:

od października do listopada br.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy dla studentów PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, wyjazdy na praktyki zagraniczne (smp), rok akademicki 2019/2020

PRZED WYJAZDEM

Student zakwalifikowany  na wyjazd zagraniczny na praktykę zawodową musi posiadać następujące dokumenty (komplet składany jest do koordynatora programu Erasmus+):

 • potwierdzenie przyjęcia przez instytucję przyjmującą (list lub wydruk wiadomości z poczty elektronicznej lub inny dokument bądź wydruk),
 • kserokopię podpisanego dokumentu: porozumienie o programie praktyki – Learning Agreement for Traineeship,
 • umowa finansowa dotycząca warunków wyjazdu oraz przyznania stypendium i jego rozliczenia (dostępna u Koordynatora programu Erasmus+),
 • kartę Studenta Erasmusa+,
 • formularz danych bankowych studenta- stypendysty programu Erasmus+
 • kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) karty EKUZ, która uprawnia studenta do leczenia się za granicą (wszystkie informacje dotyczące możliwości nabycia karty będą dostępne u koordynatora programu Erasmus+),
 • kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) ubezpieczenia NNW i OC, (której koszty student sam pokrywa w przypadku braku możliwości zapewnienia ubezpieczenia przez instytucję przyjmującą).
 • przystąpienie do testu biegłości językowej w systemie wsparcia językowe online („Online Linguistic Support”- OLS http://www.erasmusplusols.eu/).
 • podanie o rezygnację  w przypadku rezygnacji z wyjazdu na praktykę

 

 W TRAKCIE POBYTU

Istnieje możliwość przedłużenia okresu praktyki po uzupełnieniu i dostarczeniu do koordynatora programu Erasmus+ odpowiednich dokumentów:

 

 PO POWROCIE

Warunkiem zaliczenia i uznania praktyki oraz rozliczenia wyjazdu jest złożenie (we właściwym  terminie ustalonym i podanym przez koordynatora programu ERASMUS+) następujących dokumentów:

 • zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki i okresie pobytu w instytucji przyjmującej (Confirmation of mobility),
 • zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki (karta oceny praktyki Evaluation Form),
 • wypełnienie końcowego testu biegłości językowej w systemie wsparcia językowego online („Online Linguistic Support” – OLS http://www.erasmusplusols.eu/)
 • złożenie online indywidualnego raportu uczestnika z praktyki na stronach internetowych programu Erasmus+

STYPENDIA PO WER

Istnieje możliwość dodatkowego dofinansowania dla studentów,  którzy pobierają w Uczelni stypendium socjalne i dla studentów niepełnosprawnych. Dofinansowanie przyznane studentowi będzie finansowane dodatkowo z odrębnego źródła, tj. z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i będzie wyrażone w złotówkach (PLN). Studenci ci otrzymują dofinansowanie na wyjazd w takiej wysokości jak w programie Erasmus+ oraz dodatkową kwotę 200 euro, wypłacone w złotówkach na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu za granicą. (Szczegółowe informacje znajdują się u koordynatora programu Erasmus+).

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji materialnej zakwalifikowanych na wyjazdy w programie Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 znajdują się u Koordynatora Programu Erasmus+.

 

 

Studenci wyjeżdżający na stypendium  proszeni są o regularne sprawdzanie strony internetowej Uczelni, a także swojej poczty elektronicznej oraz informowanie o wszelkich zmianach dotyczących wyjazdu.

Szczegółowych informacji dotyczących  realizacji programu Erasmus+ udziela

koordynator programu Erasmus+

loga_erasmus

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com