Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UCHWAŁA NR 36/2019 Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnobrzegu w Tarnobrzegu z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Tekst Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Załączniki do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Załącznik nr 1 Założenia Procesu Bolońskiego

Załącznik nr 2 Procedura doboru nauczycieli akademickich lub innych osób, którym zostanie powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych do ich realizacji

Załącznik nr 3 Kwestionariusz oceny praktyki zawodowej

Załącznik nr 4 Instrukcja kancelaryjna określająca zasady archiwizacji prac przejściowych studentów

Załącznik nr 5 Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych

Załącznik nr 6 Protokół z hospitacji praktyk zawodowych

Załącznik nr 7 Protokół okresowej oceny poziomu przygotowania prac dyplomowych oraz dokonanych przez promotora i recenzenta recenzji pracy

Załącznik nr 8 Ankieta dotycząca oceny dostępu do informacji na temat kształcenia oraz pracy dziekanatów i obsługi studentów

Załącznik nr 9 Ankieta skierowana do pracodawców diagnozująca wstępne oczekiwane efekty kształcenia

Załącznik nr 10 Protokół z konsultacji z interesariuszami wewnętrznymi

Załącznik nr 11 Protokół z konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi

Załącznik nr 12 Kwestionariusz oceny działalności Biura Karier

Załącznik nr 13 Kwestionariusz ankietowego badania losów absolwentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Załącznik nr 14 Procedura pozyskiwania i przetwarzania informacji od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących projektowania, realizacji i ewaluacji programu studiów

Załącznik nr 15 Procedura upowszechniania informacji o ofercie edukacyjnej i jakości kształcenia

Załącznik nr 16 Kwestionariusz oceny jakości kształcenia – student

Załącznik nr 17 Kwestionariusz oceny jakości kształcenia – nauczyciel akademicki

Załącznik nr 18 System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Załącznik nr 19 Kwestionariusz oceny zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com