Jednolite studia magisterskie

JUŻ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
NOWY KIERUNEK STUDI
ÓW

P S Y C H O L O G I A

O PROFILU PRAKTYCZNYM

BEZPŁATNE 5 LETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Studia na kierunku Psychologia są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 5 letnie jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci uzyskują dyplom magistra psychologii.

PROGRAM STUDIÓW

Inicjatywa utworzenia tego kierunku wynika z potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Autorski program studiów został opracowany wspólnie z pracodawcami. Jest on odpowiedzią na instytucjonalne i społeczne zapotrzebowanie na kadrę psychologiczną, zgłaszane przez podmioty współpracujące z Uczelnią. Efekty uczenia się, podporządkowane są realizacji głównego celu kształcenia, jakim jest wyposażenie absolwentów nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i zawodowe, niezbędne w przyszłej pracy zawodowej psychologa.

Program jednolitych studiów obejmuje w większości zajęcia praktyczne, w tym laboratoria, konwersatoria, warsztaty oraz zajęcia projektowe. Dzięki temu studenci w będą bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie określonych czynności praktycznych, typowych dla działań zawodowych psychologa.

Praktyczne ukierunkowanie studiów przejawia się również w zaplanowaniu odpowiedniej liczby godzin praktyk zawodowych oraz przygotowywaniu przez studentów prac dyplomowych, które będą miały charakter projektu wdrożeniowego lub propozycji rozwiązania konkretnego problemu pojawiającego się w konkretnej rzeczywistości indywidualnej lub społecznej.

Plan studiów stacjonarnych Psychologia jednolite studia magisterskie

OPIS STUDIÓW

Stopień studiów jednolite studia magisterskie
Forma studiów studia stacjonarne
Profil kształcenia studia o profilu praktycznym
Specjalności •         ekologia życia dzieci i młodzieży
•         psychologia sądowo – penitencjarna
•         środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim
Liczba pkt ECTS 300
Liczba semestrów 10
Moduły zajęć ogólnych A Moduł przedmiotów podstawowych
B Moduł przedmiotów uzupełniającychC Moduł przedmiotów kierunkowychD Moduł przedmiotów specjalnościowych
Moduły zajęć do wyboru (specjalności) D Moduł przedmiotów specjalnościowych: Ekologia życia dzieci i młodzieży

D Moduł przedmiotów specjalnościowych: Psychologia sądowo – penitencjarna

D Moduł przedmiotów specjalnościowych: Środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim

Liczba przedmiotów 68 przedmiotów kształcenia
Wybrane przedmioty modułu A Filozofia, Socjologia, Pedagogika, Biologiczne mechanizmy zachowania, Technologie informacyjne, Podstawy prawa,

Do wyboru: Logika/Antropologia, Pierwsza pomoc przedmedyczna
/Socjologia zdrowia/Socjologia wychowania, Komunikacja interpersonalna/Socjoterapia, Aktywność jako podstawa przedsiębiorczości /Przedsiębiorczość

Wybrane przedmioty modułu B Język obcy (angielski lub niemiecki), Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ochrona własności intelektualnej, Wychowanie fizyczne
Wybrane przedmioty modułu C Historia myśli psychologicznej, Wprowadzenie do psychologii, Psychologia procesów poznawczych, Emocje i motywacja, Psychologia rozwoju człowieka, Psychologia społeczna, Metody statystyczne w psychologii, Metodologia badań psychologicznych, Psychologia osobowości, Psychometria, Patologie społeczne, Psychologia różnic indywidualnych, Podstawy diagnozy psychologicznej, Psychologia wychowawcza, Psychopatologia, Psychologia zdrowia, Psychologia rodziny, Psychiatria, Neuropsychologia, Podstawy psychologii klinicznej, Diagnoza inteligencji, Diagnoza osobowości, Biopsychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy uzależnień, Psychologiczne formy pracy psychologa z grupą, Psychoprofilaktyka patologii społecznych, Zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży, Terapia i psychoprofilaktyka uzależnień, Psychologia pracy, Poradnictwo i pomoc psychologiczna, Psychologia więzi, Prawne podstawy wykonywania zawodu psychologa, Etyka w zawodzie psychologa, Interwencja kryzysowa
Wybrane przedmioty modułu D

Ekologia życia dzieci
i młodzieży

Psychologia sądowa i diagnoza psychologiczna w postępowaniu sądowym, Ekologia życia dzieci i młodzieży, Diagnoza trudności szkolnych i postępowanie terapeutyczne, Diagnoza trudności wychowawczych i postępowanie terapeutyczne, Prawne uwarunkowania kształcenia i wychowania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Psychoprofilaktyka zachowań problemowych dzieci
i młodzieży na określonym etapie rozwoju, Psychologiczne aspekty funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Prawo cywilne i rodzinne, Terapia systemowa rodziny, Trening umiejętności wychowawczych, Wspieranie rozwoju ucznia, Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego, Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież, Pomoc psychologiczna w sytuacji przemocy w rodzinie i szkole, Psychologia czasu wolnego dzieci i młodzieży, Rozwiązywanie konfliktów w szkole, Seminarium magisterskie, Praktyka zawodowa
Wybrane przedmioty modułu D

Psychologia sądowo – penitencjarna

 

Psychologia penitencjarna, Orzeczenia psychologiczno-penitencjarne i opinie psychologiczne, Kryminologia, Prognoza kryminologiczno- społeczna, Prawo karne, Trening radzenia sobie z agresją, Autoterapia i radzenie sobie ze stresem, Tutoring rozwojowy w procesie uspołecznienia, Podstawy zaburzeń i dewiacji seksualnych z elementami seksuologii sądowej, Psychologia konfliktów, Pomoc psychologiczna ofiarom i sprawcom przestępstw, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Mediacje i negocjacje, Seminarium magisterskie, Praktyka zawodowa
Wybrane przedmioty modułu D

Środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim (probacja)

Środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim, Teorie i procesy socjalizacji, Psychospołeczne podstawy resocjalizacji, Diagnoza osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, Instytucje pomocy osobom wykluczonym, Prawne aspekty funkcjonowania osób wykluczonych społecznie, Podstawy psychoterapii, Indywidualne programy reintegracyjne, Terapia środowiskowa i rezydencjalna, Ewaluacja indywidualnych programów reintegracyjnych, Profilaktyka przestępczości i zachowań agresywnych, Wsparcie społeczne w procesie inkluzji i probacji, Wprowadzenie do terapii sprawców przestępstw seksualnych, Seminarium magisterskie, Praktyka zawodowa

PRAKTYKI ZAWODOWE

Celem praktyki zawodowej będzie nabycie i rozwój umiejętności oraz kompetencji zawodowych poprzez praktyczne realizowanie (rozwiązywanie) rzeczywistych zadań zawodowych oraz nabycie umiejętności i zachowań oczekiwanych w środowisku pracy. Ponadto istotne będzie zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, w których będzie odbywał praktykę.

Praktyki specjalnościowe dla specjalności psychologia ekologii dzieci i młodzieży będą realizowane w:  poradniach psychologiczno – pedagogicznych, przedszkolach i szkołach, placówkach pomocowych (m. in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), centrum opieki nad dzieckiem, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz placówkach kształcenia integracyjnego.

Praktyki specjalnościowe dla specjalności psychologia sądowo – penitencjarna będą realizowane w aresztach śledczych i zakładach karnych, opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach kuratorskich przy sądach rejonowych.

Praktyki specjalnościowe dla specjalności środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim będą realizowane w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach pomocowych dla dorosłych (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domach Samopomocy), ośrodkach kuratorskich przy sądach rejonowych oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku Psychologia ze specjalnością Ekologia życia dzieci i młodzieży ma za zadanie wyposażenie studentów zarówno w teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do rozpoznania u dzieci i młodzieży trudności wychowawczych, rozwojowych oraz zachowań aspołecznych. Absolwent kierunku psychologia będzie mógł podjąć pracę w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, szkołach, przedszkolach, ośrodkach rehabilitacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, placówkach kształcenia integracyjnego, w centrach opieki nad dzieckiem, placówkach służby zdrowia zatrudniających psychologa (szpitalne oddziały stacjonarne i dzienne), placówkach opiekuńczo – wychowawczych (domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne itp.).

Studia na kierunku Psychologia ze specjalnością sądowo-penitencjarną adresowana jest do studentów, którzy swoje zainteresowania koncentrują w obszarze związanym z wymiarem sprawiedliwości oraz działalnością penitencjarną i probacyjną w stosunku do sprawców czynów niedozwolonych. W obszarze tej specjalności studenci nabędą umiejętności diagnozowania sądowego i penitencjarnego oraz określania psychologicznych uwarunkowań czynu sprawcy, określania cech psychologicznych sprawcy nieznanego, czy wyjaśniania przyczyn przestępczości. Ponadto, poznają mechanizmy i uwarunkowania prawne dotyczące orzekania o poczytalności i niepoczytalności, a także formułowania prognozy kryminologicznej. Jednocześnie studenci uzyskają wiedzę dotyczącą prognozowania zachowań sprawcy w zakładach zamkniętych oraz wpływu kary izolacyjnej na funkcjonowanie skazanego. Absolwent kierunku psychologia będzie mógł ubiegać się o pracę w służbach mundurowych, w aresztach śledczych i zakładach karnych, a także w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

Studia na kierunku Psychologia ze specjalnością Środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim ma na celu wyposażenie studentów zarówno w teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podejmowania szeregu różnorodnych działań i usług skierowanych do osób przebywających na wolności po odbyciu kary izolacyjnej oraz nieletnich – po opuszczeniu zakładu poprawczego, a także innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Studenci poznają także metody promowania zachowań akceptowanych przez społeczeństwo, zapobiegania sytuacjom powrotu do zakładów zamkniętych, prowadzenia działalności psychoedukacyjnej oraz oferowania różnych form wsparcia. Absolwent kierunku psychologia będzie mógł ubiegać się o pracę w placówkach pomocowych dla dorosłych (np. domy pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej itp.), w ośrodkach resocjalizacyjnych, ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy, w ośrodkach kuratorskich, w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacjach pozarządowych, których działalność wiąże się bezpośrednio z niesieniem pomocy psychologicznej.

Ponadto psycholog coraz częściej podejmuje działania na potrzeby takich dyscyplin naukowych jak: pedagogika, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne, ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej mediach oraz nauki o polityce i administracji. Wyposażenie absolwenta w szeroką wiedzę z psychologii ogólnej (np. z zakresu psychologii poznawczej, osobowości, emocji i motywacji, różnic indywidualnych) i umiejętności psychologiczne (np. kompetencje osobiste i społeczne) pozwalają na zatrudnienie go w bardzo wielu różnych obszarach praktyki społecznej, obejmującej m. in. marketing polityczny, zarządzanie zasobami ludzkimi, analizę psychologicznych skutków nowych technologii, badania potrzeb rynku czy komunikację i transport.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje specjalistyczna kadra naukowo-dydaktyczna, mająca dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy, którzy posiadają bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe (m. in. psycholodzy, kuratorzy, psychoterapeuci, diagności, funkcjonariusze służby więziennej).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UCZELNIA OFERUJE:
• Bezpłatne studia stacjonarne
Stypendia: Rektora, Ministra, socjalne i dla osób niepełnosprawnych
Studia dla osób w każdym wieku
• Naukę następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego
Możliwość aktywnego uprawiania sportu
Nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów
Przyjazną infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych

 


JUŻ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
NOWY KIERUNEK STUDI
ÓW

P S Y C H O L O G I A

O PROFILU PRAKTYCZNYM

BEZPŁATNE 5 LETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Studia na kierunku Psychologia są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 5 letnie jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci uzyskują dyplom magistra psychologii.

PROGRAM STUDIÓW

Inicjatywa utworzenia tego kierunku wynika z potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Autorski program studiów został opracowany wspólnie z pracodawcami. Jest on odpowiedzią na instytucjonalne i społeczne zapotrzebowanie na kadrę psychologiczną, zgłaszane przez podmioty współpracujące z Uczelnią. Efekty uczenia się, podporządkowane są realizacji głównego celu kształcenia, jakim jest wyposażenie absolwentów nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i zawodowe, niezbędne w przyszłej pracy zawodowej psychologa.

Program jednolitych studiów obejmuje w większości zajęcia praktyczne, w tym laboratoria, konwersatoria, warsztaty oraz zajęcia projektowe. Dzięki temu studenci w będą bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie określonych czynności praktycznych, typowych dla działań zawodowych psychologa.

Praktyczne ukierunkowanie studiów przejawia się również w zaplanowaniu odpowiedniej liczby godzin praktyk zawodowych oraz przygotowywaniu przez studentów prac dyplomowych, które będą miały charakter projektu wdrożeniowego lub propozycji rozwiązania konkretnego problemu pojawiającego się w konkretnej rzeczywistości indywidualnej lub społecznej.

Plan studiów stacjonarnych Psychologia jednolite studia magisterskie

OPIS STUDIÓW

Stopień studiów jednolite studia magisterskie
Forma studiów studia stacjonarne
Profil kształcenia studia o profilu praktycznym
Specjalności •         ekologia życia dzieci i młodzieży
•         psychologia sądowo – penitencjarna
•         środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim
Liczba pkt ECTS 300
Liczba semestrów 10
Moduły zajęć ogólnych A Moduł przedmiotów podstawowych
B Moduł przedmiotów uzupełniającychC Moduł przedmiotów kierunkowychD Moduł przedmiotów specjalnościowych
Moduły zajęć do wyboru (specjalności) D Moduł przedmiotów specjalnościowych: Ekologia życia dzieci i młodzieży

D Moduł przedmiotów specjalnościowych: Psychologia sądowo – penitencjarna

D Moduł przedmiotów specjalnościowych: Środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim

Liczba przedmiotów 68 przedmiotów kształcenia
Wybrane przedmioty modułu A Filozofia, Socjologia, Pedagogika, Biologiczne mechanizmy zachowania, Technologie informacyjne, Podstawy prawa,

Do wyboru: Logika/Antropologia, Pierwsza pomoc przedmedyczna
/Socjologia zdrowia/Socjologia wychowania, Komunikacja interpersonalna/Socjoterapia, Aktywność jako podstawa przedsiębiorczości /Przedsiębiorczość

Wybrane przedmioty modułu B Język obcy (angielski lub niemiecki), Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ochrona własności intelektualnej, Wychowanie fizyczne
Wybrane przedmioty modułu C Historia myśli psychologicznej, Wprowadzenie do psychologii, Psychologia procesów poznawczych, Emocje i motywacja, Psychologia rozwoju człowieka, Psychologia społeczna, Metody statystyczne w psychologii, Metodologia badań psychologicznych, Psychologia osobowości, Psychometria, Patologie społeczne, Psychologia różnic indywidualnych, Podstawy diagnozy psychologicznej, Psychologia wychowawcza, Psychopatologia, Psychologia zdrowia, Psychologia rodziny, Psychiatria, Neuropsychologia, Podstawy psychologii klinicznej, Diagnoza inteligencji, Diagnoza osobowości, Biopsychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy uzależnień, Psychologiczne formy pracy psychologa z grupą, Psychoprofilaktyka patologii społecznych, Zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży, Terapia i psychoprofilaktyka uzależnień, Psychologia pracy, Poradnictwo i pomoc psychologiczna, Psychologia więzi, Prawne podstawy wykonywania zawodu psychologa, Etyka w zawodzie psychologa, Interwencja kryzysowa
Wybrane przedmioty modułu D

Ekologia życia dzieci
i młodzieży

Psychologia sądowa i diagnoza psychologiczna w postępowaniu sądowym, Ekologia życia dzieci i młodzieży, Diagnoza trudności szkolnych i postępowanie terapeutyczne, Diagnoza trudności wychowawczych i postępowanie terapeutyczne, Prawne uwarunkowania kształcenia i wychowania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Psychoprofilaktyka zachowań problemowych dzieci
i młodzieży na określonym etapie rozwoju, Psychologiczne aspekty funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Prawo cywilne i rodzinne, Terapia systemowa rodziny, Trening umiejętności wychowawczych, Wspieranie rozwoju ucznia, Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego, Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież, Pomoc psychologiczna w sytuacji przemocy w rodzinie i szkole, Psychologia czasu wolnego dzieci i młodzieży, Rozwiązywanie konfliktów w szkole, Seminarium magisterskie, Praktyka zawodowa
Wybrane przedmioty modułu D

Psychologia sądowo – penitencjarna

 

Psychologia penitencjarna, Orzeczenia psychologiczno-penitencjarne i opinie psychologiczne, Kryminologia, Prognoza kryminologiczno- społeczna, Prawo karne, Trening radzenia sobie z agresją, Autoterapia i radzenie sobie ze stresem, Tutoring rozwojowy w procesie uspołecznienia, Podstawy zaburzeń i dewiacji seksualnych z elementami seksuologii sądowej, Psychologia konfliktów, Pomoc psychologiczna ofiarom i sprawcom przestępstw, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Mediacje i negocjacje, Seminarium magisterskie, Praktyka zawodowa
Wybrane przedmioty modułu D

Środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim (probacja)

Środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim, Teorie i procesy socjalizacji, Psychospołeczne podstawy resocjalizacji, Diagnoza osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, Instytucje pomocy osobom wykluczonym, Prawne aspekty funkcjonowania osób wykluczonych społecznie, Podstawy psychoterapii, Indywidualne programy reintegracyjne, Terapia środowiskowa i rezydencjalna, Ewaluacja indywidualnych programów reintegracyjnych, Profilaktyka przestępczości i zachowań agresywnych, Wsparcie społeczne w procesie inkluzji i probacji, Wprowadzenie do terapii sprawców przestępstw seksualnych, Seminarium magisterskie, Praktyka zawodowa

PRAKTYKI ZAWODOWE

Celem praktyki zawodowej będzie nabycie i rozwój umiejętności oraz kompetencji zawodowych poprzez praktyczne realizowanie (rozwiązywanie) rzeczywistych zadań zawodowych oraz nabycie umiejętności i zachowań oczekiwanych w środowisku pracy. Ponadto istotne będzie zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, w których będzie odbywał praktykę.

Praktyki specjalnościowe dla specjalności psychologia ekologii dzieci i młodzieży będą realizowane w:  poradniach psychologiczno – pedagogicznych, przedszkolach i szkołach, placówkach pomocowych (m. in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), centrum opieki nad dzieckiem, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz placówkach kształcenia integracyjnego.

Praktyki specjalnościowe dla specjalności psychologia sądowo – penitencjarna będą realizowane w aresztach śledczych i zakładach karnych, opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach kuratorskich przy sądach rejonowych.

Praktyki specjalnościowe dla specjalności środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim będą realizowane w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach pomocowych dla dorosłych (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domach Samopomocy), ośrodkach kuratorskich przy sądach rejonowych oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku Psychologia ze specjalnością Ekologia życia dzieci i młodzieży ma za zadanie wyposażenie studentów zarówno w teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do rozpoznania u dzieci i młodzieży trudności wychowawczych, rozwojowych oraz zachowań aspołecznych. Absolwent kierunku psychologia będzie mógł podjąć pracę w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, szkołach, przedszkolach, ośrodkach rehabilitacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, placówkach kształcenia integracyjnego, w centrach opieki nad dzieckiem, placówkach służby zdrowia zatrudniających psychologa (szpitalne oddziały stacjonarne i dzienne), placówkach opiekuńczo – wychowawczych (domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne itp.).

Studia na kierunku Psychologia ze specjalnością sądowo-penitencjarną adresowana jest do studentów, którzy swoje zainteresowania koncentrują w obszarze związanym z wymiarem sprawiedliwości oraz działalnością penitencjarną i probacyjną w stosunku do sprawców czynów niedozwolonych. W obszarze tej specjalności studenci nabędą umiejętności diagnozowania sądowego i penitencjarnego oraz określania psychologicznych uwarunkowań czynu sprawcy, określania cech psychologicznych sprawcy nieznanego, czy wyjaśniania przyczyn przestępczości. Ponadto, poznają mechanizmy i uwarunkowania prawne dotyczące orzekania o poczytalności i niepoczytalności, a także formułowania prognozy kryminologicznej. Jednocześnie studenci uzyskają wiedzę dotyczącą prognozowania zachowań sprawcy w zakładach zamkniętych oraz wpływu kary izolacyjnej na funkcjonowanie skazanego. Absolwent kierunku psychologia będzie mógł ubiegać się o pracę w służbach mundurowych, w aresztach śledczych i zakładach karnych, a także w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

Studia na kierunku Psychologia ze specjalnością Środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim ma na celu wyposażenie studentów zarówno w teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podejmowania szeregu różnorodnych działań i usług skierowanych do osób przebywających na wolności po odbyciu kary izolacyjnej oraz nieletnich – po opuszczeniu zakładu poprawczego, a także innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Studenci poznają także metody promowania zachowań akceptowanych przez społeczeństwo, zapobiegania sytuacjom powrotu do zakładów zamkniętych, prowadzenia działalności psychoedukacyjnej oraz oferowania różnych form wsparcia. Absolwent kierunku psychologia będzie mógł ubiegać się o pracę w placówkach pomocowych dla dorosłych (np. domy pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej itp.), w ośrodkach resocjalizacyjnych, ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy, w ośrodkach kuratorskich, w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacjach pozarządowych, których działalność wiąże się bezpośrednio z niesieniem pomocy psychologicznej.

Ponadto psycholog coraz częściej podejmuje działania na potrzeby takich dyscyplin naukowych jak: pedagogika, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne, ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej mediach oraz nauki o polityce i administracji. Wyposażenie absolwenta w szeroką wiedzę z psychologii ogólnej (np. z zakresu psychologii poznawczej, osobowości, emocji i motywacji, różnic indywidualnych) i umiejętności psychologiczne (np. kompetencje osobiste i społeczne) pozwalają na zatrudnienie go w bardzo wielu różnych obszarach praktyki społecznej, obejmującej m. in. marketing polityczny, zarządzanie zasobami ludzkimi, analizę psychologicznych skutków nowych technologii, badania potrzeb rynku czy komunikację i transport.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje specjalistyczna kadra naukowo-dydaktyczna, mająca dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy, którzy posiadają bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe (m. in. psycholodzy, kuratorzy, psychoterapeuci, diagności, funkcjonariusze służby więziennej).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UCZELNIA OFERUJE:
Bezpłatne studia stacjonarne
Stypendia: Rektora, Ministra, socjalne i dla osób niepełnosprawnych
Studia dla osób w każdym wieku
Naukę następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego
Możliwość aktywnego uprawiania sportu
Nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów
Przyjazną infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com