Koło Naukowe Młodych Przedsiębiorców

Opiekun naukowy koła: mgr Joanna Olszowy

Koło Naukowe „Młodych Przedsiębiorców” Państwowej Uczelni Zawodowej im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zostało założone 20 marca 2003 roku. Swoimi działaniami wspieramy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez propagowanie idei przedsiębiorczości oraz wspomaganie młodych ludzi w dążeniu do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.  Chcemy, aby młodzi ludzie uwierzyli, że mogą odnieść sukces w życiu i nie bali się realizowania swoich pomysłów.

Interdyscyplinarny charakter Koła Naukowego „Młodych Przedsiębiorców” polega na zrzeszaniu studentów wszystkich wydziałów i wszystkich kierunków naszej Uczelni.

Celem działalności Koła Naukowego jest poszerzanie wiedzy, a także zdobywanie praktycznego doświadczenia w różnych branżach i gałęziach gospodarki, przy współpracy z różnego typu instytucjami i organizacjami, oraz biznesem.

3

Zadania Koła Młodych Przedsiębiorców to:

1)    rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów naszej Uczelni w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania oraz działalności organizacji/instytucji,

2)   prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności poznawczej,

3)   promowanie Uczelni,

4)   rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania,

5)   rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i studenckiego ruchu naukowego,

6)   rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Naszego Koła Naukowego,

7)   zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania,

8)   nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką.

4

Cele i zadania realizowane są w szczególności poprzez:

 • organizowanie spotkań naukowych i konferencji,
 • wyjazdy na seminaria i konferencje,
 •  prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie referatów i dyskusji,
 • organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne seminaria, sympozja, spotkania z podobnymi organizacjami, organizowanie i udział w obozach naukowych,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym studenckim ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych Koła oraz Uczelni,
 • spotkania i współpracę z organizacjami o podobnych celach oraz rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • udział członków Koła w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła.

*************************************************************************

Dobry przedsiębiorca powinien być pewny siebie. To cecha niezmiernie ważna już na starcie – osoby świadome własnych możliwości i zalet dążą do realizacji własnych pomysłów, pokonując trudności, a nie uginając się przed nimi. Pewność siebie pozwala prowadzić efektywniejsze rozmowy i negocjacje z konkurencją .

Kolejną istotną cechą jest determinacja. Należy przez to rozumieć pozytywne myślenie o realizowanym pomyśle, powstającym projekcie oraz jego przyszłości. Przedsiębiorca powinien być również odważny – i nie chodzi tu o to, czy boi się ciemności, ale – czy nie boi się podejmować ryzyka. Prowadzenie własnej firmy nierozerwalnie wiąże się z wyborami i koniecznością podejmowania decyzji.

Przez przedsiębiorczość rozumiemy również kreatywność i innowacyjność. Twórcze myślenie umożliwia szybko i elastycznie analizować sytuacje wewnątrz firmy i na zewnątrz. Natomiast kiedy pojawiają się kłopoty – można dzięki niemu znaleźć niespotykane rozwiązanie. Z kolej kreatywność wraz z innowacyjnością to już szansa na stworzenie takiej oferty – której nikt jeszcze nie wymyślił i która może z dużą dozą prawdopodobieństwa stać się hitem.

Z kreatywnością nie należy jednak igrać – nie wskazany jest bowiem zbędny przesadyzmem w tym zakresie? Tutaj na straży pojawia się dobry gust i wyczucie. Przedsiębiorca powinien wiedzieć, przy jakiej grupie odbiorców może puścić wodze fantazji i wykreować ofertę, a następnie jej reklamę, na wysokim poziomie abstrakcji, wielokolorową i hałaśliwą, a kiedy należy postawić na stonowane barwy i dźwięki.

Nawet Przedsiębiorcom należy się chwila luzuu 🙂

Rok akademicki 2019/2020

25-27.02.2020
Aktywny udział w Dniach Otwartych Uczelni – uczestnictwo w wykładach i konkursach wiedzy związanych z zabezpieczeniami banknotów.

23.12.2020
Spotkanie wigilijne on-line dla członków Koła.

Rok akademicki 2018/2019

30 – 31.05.2019

Wygłoszenie referatów podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata” zorganizowanej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu:
1. Praktyczne aspekty wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego w MŚP na przykładzie przedsiębiorstw z powiatu tarnobrzeskiego – publikacja pokonferencyjna,
2. Wpływ Elektrowni w Połańcu na rozwój miasta i regionu – publikacja pokonferencyjna.

Rok akademicki 2017/2018

16 i 29.01.2018 r.
Udział w warsztatach pt.: Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

16.02.2018r.
Udział w warsztatach pt.: Doradztwo zawodowe,

16.02.2018r.
Udział w warsztatach pt.: Animacja czasu wolnego dla osób starszych.

Rok akademicki 2016/2017

15.11.2016
wygłoszenie referatów podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki” zorganizowanej w PWSZ w Tarnobrzegu:
1. Dziecko w świecie współczesnych technologii – tabletowe dzieci – publikacja pokonferencyjna.
2. Spojrzenie na Trzeci Świat. Problem głodu, ubóstwa, higieny i niedostatku edukacji – publikacja pokonferencyjna.
3. Aspiracje zawodowo – edukacyjne studentów PWSZ w Tarnobrzegu.
4. Wiedza finansowa studentów PWSZ w Tarnobrzegu.

Rok akademicki 2015/2016

10.03.2016
Wygłoszenie 3 referatów podczas IV Łódzkiej Konferencji Logistycznej, zorganizowanej  na Uniwersytecie Łódzkim i publikacja pokonferencyjna:

 1. „Polityka transportu towarów niebezpiecznych na przykładzie firmy K-EX”
 2. „Nowoczesne rozwiązania logistyczne w pracy sądów”
 3. „Zagrożenia bezpieczeństwa związane z przewozem materiałów niebezpiecznych za pośrednictwem środków transportu samochodowego”

22.04.2016
Wygłoszenie 7 referatów podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju jednostki” zorganizowanej w PWSZ w Sanoku i publikacja pokonferencyjna:

 1. Eurosieroctwo – problem współczesnych rodzin. Skutki migracji zarobkowej.
 2. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzowania dzieci i młodzieży.
 3. Portale społecznościowe kontra rzeczywistość.
 4. E-sport i jego wpływ na rozwój społeczny człowieka.
 5. Tabletowe dzieci – wpływ technologii na rozwój najmłodszych.
 6. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania sukcesu zawodowego jednostki.
 7. Wpływ poczucia własnej wartości młodego człowieka na podejmowanie przez niego decyzje, wybory życiowe.

Publikacja pokonferencyjna IV Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji, zorganizowanej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

 1. „Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw – uwarunkowania działalności innowacyjnej”.

20.05.2016
Wygłoszenie 4 referatów podczas VIII Studenckiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, zorganizowanej 20.05.2016 r. przez WSIiZ w Kielnarowej i publikacja pokonferencyjna:

 1. Rola social media w życiu współczesnego człowieka.
 2. Rozwój dokumentacji księgowej.
 3. Analiza działań marketingowych na przykładzie firmy The Coca Cola Company.
 4. Pracoholizm – przejaw patologii w środowisku pracy. Słów kilka o homo faber.

Publikacja pokonferencyjna w monografii Konferencji Naukowej „Jakość w systemach zarządzania organizacją w nowej gospodarce” zorganizowanej w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie:

 1. Wybrane regulacje prawne a system zarządzania.

Rok akademicki 2014/2015

27.10.2014

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ”Rynek pracy – uwarunkowania ekonomiczne,  prawne i społeczne”, PWSZ w Tarnobrzegu.

10.03.2015

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Współczesne zagrożenia: rzeczywistość czy fikcja?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Pedagogiki Katolickiej w Stalowej Woli.

Publikacja trzech referatów [w:] ks. prof. dr hab. Jan Zimny, Współczesne zagrożenia rzeczywistość czy fikcja, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2015.

 24.03.2015

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Współczesne zagrożenia: rzeczywistość czy fikcja?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Pedagogiki Katolickiej w Stalowej Woli.

Publikacja jednego referatu [w:] ks. prof. dr hab. Jan Zimny, Współczesne zagrożenia rzeczywistość czy fikcja, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2015.

17.04.2015

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Zarządzanie marketingowe, biznes, finanse, rachunkowość, bezpieczeństwo oraz społeczne aspekty działalności  państw członkowskich unii europejskiej”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Referaty w publikacji:

 1. Korzyści współdziałania uczelni wyższych z otoczeniem biznesowym.
 2. Controling finansowy – nowoczesne narzędzie skutecznego zarządzania.
 3. Zarządzanie portfelem kredytowym banku komercyjnego w polskim sektorze bankowym.
 4. Wybrane aspekty odpowiedzialności głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 5. Wybrane aspekty ochrony konsumenta w związku z produktem niebezpiecznym.
 6. Zdrowe finanse publiczne.
 7. Analiza finansowa jako źródło oceny kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa i jej rola w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 8. Ocena sytuacji finansowej i administrowanie przedsiębiorstwem na przykładzie PKN ORLEN S.A.
 9. Analiza budżetu gminy Samborzec w latach 2009-2013.

 

9.05.2015

Konferencja Naukowa: ”Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR II, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.

Publikacja 6 referatów w: Zeszycie Naukowym 14/2015 pt.: „Gospodarka Regionalna i Turystyka, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu II”, Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Staropolska Szkoła Wyższa  w Kielcach.

21.05.2015

VII edycja Studenckiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  „Nauka i pasja kluczem do sukcesu, Wyższa Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Referat w publikacji: Rola CRS w działaniach rynkowych firm na przykładzie firmy McDonald.

 

29.05.2015 r.

Wspólnie członkowie w/w organizacji czynnie uczestniczyli w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Nowe Media. Technologia – Kultura – Sztuka, wygłaszając 4 referaty:

 1. Czy e – learning jest potrzebny? Opinie studentów PWSZ w Tarnobrzegu,
 2. Wiarygodność środków masowego przekazu,
 3. Log in to life – niebezpieczeństwa wynikające z nadużywania środków masowego przekazu,
 4. Oczarowani Facebookiem. Charakterystyka zjawiska. Poglądy studentów PWSZ w Tarnobrzegu.

9‐10.06.2015

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Współdziałanie szansą czy koniecznością dla rozwoju organizacji”, Wyższa Szkołą Menedżerska w Warszawie.

Referat w publikacji: Kooperacja zewnętrzna – warunkiem rozwoju i wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw.

Ponadto członkowie Koła brali udział w warsztatach i certyfikowanych szkoleniach organizowanych przez Biuro Karier w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu:

 • Asertywność i Komunikacja – 16.12.2014 r.
 • Autoprezentacja – 02.12.2014 r.

  Rok 2013/2014

 10.04.2014

V Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych. Wyzwania XXI wieku – Człowiek, kultura, nauka, postęp”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Publikacja trzech referatów:

 1. „Korupcja osób publicznych”,
 2. „Przestępstwa związane z wykorzystaniem kart płatniczych”,
 3. „Kierowanie, przywództwo i komunikacja jako narzędzie zarządzania w świetle wyzwań współczesnych przemian”.

Ponadto członkowie Koła brali udział w warsztatach i certyfikowanych szkoleniach organizowanych przez Biuro Karier w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu:

 • Czy nadaję się na przedsiębiorcę? – 13.05.2014 r.
 • Szkolenie odnośnie założenia własnej działalności gospodarczej – marzec 2014 r.
 • Moje mocne i słabe strony – 19.03.2014 r.
 • Komunikacja interpersonalna – 15.04.2014 r.

Rok 2012

 19 kwietnia 2012 r. – udział w III Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych „Wyzwania XXI wieku – Przyroda, Technika, Człowiek”, zorganizowanej przez Naszą Uczelnię.
Uczestnicy i referaty:
– „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnobrzegu jako instytucja wspierająca przedsiębiorczość”.
– „Motywacyjna funkcja wynagrodzeń”.
– „Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – na przykładzie regionu podkarpackiego ”.
– Budowanie ścieżki kariery pracowników”.
– „Proces doboru pracowników w przedsiębiorstwie”.
29 maj 2012 r. – udział w IV Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce, , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.
Uczestnicy i referaty:
– „Szkolenia jako czynnik sukcesu organizacji”.
– „Negocjacje skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów”.
– „Analiza systemu oceny okresowej pracowników ”.

Rok 2011

10-12 lutego 2011r. – uczestnictwo w Obozie Naukowym w Zakopane -Murzasichle. Celem obozu było przeprowadzenie badania ankietowego pt. „Kierunki rozwoju turystyki w powiecie tarnobrzeskim na podstawie analizy oczekiwań potencjalnych turystów z Zakopanego”.

7 kwietnia 2011 r. – aktywny udział członków Naszego Koła w II Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych „Wyzwania XXI wieku – Społeczeństwo, Edukacja, Środowisko”, zorganizowanej przez Uczelnię.
Studenci przygotowali i przedstawili na Sesji następujące referaty:
– „Kierunki rozwoju turystyki w powiecie tarnobrzeskim na postawie analizy oczekiwań potencjalnych turystów z Zakopanego”.
– „Uwarunkowania i kierunki rozwoju Zalewu Machowskiego na podstawie analizy oczekiwań turystów”.
– „Ocena czynników wytwórczych na przykładzie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN”.
– „Kultura organizacyjna a efektywność przedsiębiorstwa”.
– „Mity przedsiębiorcy w społeczności studenckiej”.
– „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa na przykładzie Danone”.
– „Rola Internetu w rozwoju przedsiębiorstw rekreacyjno-turystycznych”.
– „Zmiany w organizacji zarządzania w przedsiębiorstwach”.
– „Uwarunkowania sukcesów małych i średnich przedsiębiorstw”.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com