Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa

                                                                                                                                                                                                                  

Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
zostało utworzone 25.01.2018 r.

Opiekun naukowy Koła: dr n. med. Marianna Charzyńska – Gula

Cele działalności Koła to:
1) rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim,
2) organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, praktyk, konferencji i sesji naukowych oraz obozów naukowych,
3) organizowanie wyjazdów na konferencje,
4) rozwijanie współpracy między studentami uczelni krajowych i zagranicznych  o pokrewnych specjalnościach,
5)   upowszechnianie wyników pracy naukowej studentów pielęgniarstwa,
6)  promowanie Uczelni oraz kierunku Pielęgniarstwo.

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA

ROK AKADEMICKI 2019/2020
grudzień 2020
Publikacje konferencyjne w monografii pt. Medycyna XXI wieku w ujęciu globalnym i interdyscyplinarnym (Wydawnictwo PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu);
1) Postrzeganie pielęgniarek i pielęgniarstwa przez mieszkańców Podkarpacia –  przygotowana praca jest efektem zespołowego projektu badawczego realizowanego przez członków Koła;
2) Analiza stylu życia i zachowań zdrowotnych podopiecznych Indywidualnych Praktyk Pielęgniarskich w Tarnobrzegu.

24.09.2020
Prezentacja posteru podczas XII Konferencji Naukowej ” Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, zorganizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki  i rozwoju TYGIEL w Lublinie:
Profilaktyka raka jelita grubego w świadomości osób powyżej 50. roku życia – wyzwania dla zespołu interdyscyplinarnego.

marzec – wrzesień 2020
Udział członków Koła w webinarach naukowo- szkoleniowych organizowanych on-line przez różne organizacje i stowarzyszenia:
1) Udział pielęgniarki w terapii ran przewlekłych,
2) Przemieszczanie pacjentów niesamodzielnych,
3) Zasady pracy zespołów pielęgniarskich w okresie pandemii Covid-19.

24.09.2020
Udział członków Koła w Konferencji inaugurującej Kampanię Nursing Now w Warszawie. Konferencja odbyła się w Ministerstwie Zdrowia.
Kampania  Nursing Now to trzyletnia globalna kampania (rozpoczęta w 2018r a zainicjowana w związku z 200. rocznicą urodzin Florence Nightingale – prekursorki współczesnego pielęgniarstwa). Kampania prowadzona jest we współpracy z Międzynarodową Radą Pielęgniarek i Światową Organizacją Zdrowia w ramach programu Burdett Trust for Nursing. Kampania potrwa do końca 2020 roku.

styczeń – luty 2020
Udział członków Kola w projekcie „Mój sen, moje marzenia o pielęgniarstwie”. Projekt został ogłoszony w związku z faktem, iż rok 2020  przez WHO został ogłoszony rokiem pielęgniarki/ pielęgniarza  i położnej.

ROK AKADEMICKI 2018/2019
30 – 31.05.2019
Wygłoszenie referatów podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata” zorganizowanej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu:
1. Postrzeganie pielęgniarstwa i pielęgniarek przez mieszkańców Podkarpacia.
2. Analiza stylu życia i zachowań zdrowotnych podopiecznych Indywidualnych Praktyk Pielęgniarskich w Tarnobrzegu.
15.05.2019
Prezentacja posterów podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby”, zorganizowanej w PWSTE w Jarosławiu,
1) Ocena wiedzy studentów PWSZ w Tarnobrzegu na temat otyłości.
2) Szkodliwość własnego nałogu w  świadomości osób czynnie palących tytoń.

12.04.2019
Prezentacja posterów podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Wymiar chorób cywilizacyjnych i społecznych XXI wieku”, zorganizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL w Lublinie:
1) Wiedza uczniów szkoły ponadgimnazjalnej powiatu tarnobrzeskiego na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku zawału mięśnia sercowego.
2) Wiedza kobiet z powiatu tarnobrzeskiego na temat samobadania piersi.

01.03.2019
Przygotowanie wystawy na terenie Uczelni z okazji Międzynarodowego Dnia Otyłości.

14.02.2019
Przygotowanie wystawy na terenie Uczelni z okazji Dnia Chorego na Padaczkę.

listopad 2018
Publikacja w Biuletynie informacyjnym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Siedzibą w Rzeszowie Nr 118 (VII) ISSN 1509-4189:

1) Postrzeganie starości i osób starszych przez młodzież.

październik 2018
Publikacja w Biuletynie informacyjnym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Siedzibą w Rzeszowie Nr 117 (VII) ISSN 1509-4189:

1) Problem palenia czynnego i niedobrowolnego w wybranej grupie kobiet w ciąży.
2) Konsekwencje odwodnienia u osób po 60 roku życia.

ROK AKADEMICKI 2017/2018                                                   
maj – październik 2018
Publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych z listy MNiSW:
1) Wiedza mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego na temat cukrzycy typu II a potrzeby edukacyjne – doniesienie wstępne (The knowledge of Tarnobrzeg residents on diabetes type II and the educational needs – preliminary), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):1405-1419 eISNN 2391-8306.
2) Wiedza na temat alkoholu i choroby alkoholowej w wybranej grupie młodzieży – doniesienie wstępne (Knowledge about alcohol and alcoholism in a selected group of young people – preliminary), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):833-860 eISNN 2391-8306.
3) Ocena świadomości oraz zachowań w zakresie higieny rąk w wybranej grupie osób dorosłych (The assessment of awareness and hand hygiene behavior in a selected group of adults), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):1449-1476 eISNN 2391-8306.
4) Problem palenia czynnego i niedobrowolnego w wybranej grupie kobiet w ciąży (The issue of active and passive smoking in a selected group of pregnant women),  Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(8):490-503. eISNN 2391-8306.
5) Jakość snu i świadomość czynników wpływających na bezsenność w wybranej grupie osób dorosłych (Sleep quality and awareness of factors affecting insomnia among people over the age of 20), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):1509-1529 eISNN 2391-8306.17.05.2018
Udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej, Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby, zorganizowanej przez PWSTE w Jarosławiu:
1) Występowanie rodzinnego problemu tytoniowego w rodzinach kobiet ciężarnych – prezentacja multimedialna w sesji tematycznej
      Prezentacje plakatowe:
1) Świadomość zdrowotna oraz wybrane zachowania mieszkańców powiatu Tarnobrzeskiego a ryzyko zagrożenia cukrzyca typu II.
2) Wiedza na temat osteoporozy i jej uwarunkowania w wybranej grupie kobiet.
3) Poziom wiedzy uczniów szkoły ponadgimnazjalnej powiatu tarnobrzeskiego na temat udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zadławienia u osoby dorosłej.
4) Ocena wiedzy wybranej grupy osób dorosłych na temat znaczenia odpowiedniego nawodnienia dla zdrowia człowieka.
5) Wiedza na temat cukrzycy i jej powikłań wśród mieszkańców gminy Annopol.

26.03.2018
Przygotowanie wystawy z okazji Międzynarodowego Dnia Padaczki „Lawendowy Dzień”, 26 marca w PWSZ w Tarnobrzegu.

05.02.2018
Udział i wygłoszenie 2 referatów w I Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym pt. „Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku” zorganizowanym przez Instytut Ochrony Zdrowia w  PWSTE w Jarosławiu:

1) Ryzyko odwodnienia w wybranej grupie osób w wieku senioralnym – II miejsce za prezentację plakatową.
2) Postrzeganie  starości  i  osób starszych  przez młodzież.

2017/2018
1) Współpraca z Gimnazjum Nr 1 im St. Jachowicza w Tarnobrzegu w ramach realizacji projektu badawczego poświęconego wiedzy uczniów na temat alkoholu i choroby alkoholowej.
2) W
spółpraca z Samorządem Miasta Annopol w ramach badań nad świadomością mieszkańców tego miasta na temat zagrożenia cukrzycą typu II.

*******************************************************************************************

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com