Serwis

Wszystkim naszym przyjaciołom i sympatykom, a także wszystkim studentom i absolwentom Państwowej Uczelni Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu składamy najserdeczniejsze życzenia. 


We wtorek, 15 grudnia w auli Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu odbyło się posiedzenie Senatu Uczelni. Obradom przewodniczyła Rektor uczelni – dr hab. prof. ucz. Anna Szylar.

Członkowie Senatu Uczelni spotkali się w auli PUZ, przy ul. Wyszyńskiego. Wśród najważniejszych punktów porządku znalazło się między innymi podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej na lata 2014-2020, a także uchwalenie Strategii Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na lata 2021-2025.
Obie kwestie – kluczowe, z punktu widzenia kierunków rozwoju uczelni – zreferował obszernie dr hab. Paweł Maciaszczyk, prof. ucz. – Prorektor ds. Rozwoju i Badań Naukowych. Podsumowując realizację dotychczasowej strategii prorektor zwrócił uwagę na szereg nowych inicjatyw, dzięki którym uczelnia uległa zdecydowanym przeobrażeniom, zarówno pod względem organizacji nauczania jak też nowoczesnej bazy dydaktycznej, które mogą pozazdrościć inne uczelnie w naszym regionie.
Konkluzją nowej strategii było stwierdzenie, że obrana wcześniej droga rozwoju jest słuszna i będzie wymagała jedynie drobnych zmian, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, między poprzez tworzenie nowych, ciekawych kierunków studiów, które będą odpowiedzią na zmieniające się czasy i szybką ekspansję nowoczesnych metod zarządzania, między innymi w obszarze finansów, gospodarki, czy kapitału ludzkiego.
Wszystkie uchwały zostały przegłosowano jednogłośnie, a wśród podjętych spraw znalazły się jeszcze takie kwestie, jak: nowe wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, nowy regulamin obrad Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, zmiany w planie rzeczowo-finansowym na 2020 rok, a także zmiany w ogólnouczelnianym planie wydawniczym na 2020 rok.
Ostatnim elementem obrad było uroczyste złożenie bożonarodzeniowych i noworocznych życzeń, które wszystkim członkom Senatu złożyła dr hab. Anna Szylar, prof. ucz, Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Na te słowa odpowiedzieli przedstawiciele Senatu w osobach Prorektorów dr Moniki Piątek i dra hab. Pawła Maciaszczyka, którzy wręczyli świąteczny upominek i złożyli najserdeczniejsze życzenia.

         


Sprawozdanie za 2019 rok.


Studia magisterskie (drugiego stopnia) na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Czas trwania studiów wynosi 2 lata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty kształcenia ogólnego

Język obcy, Sporty obronne/strzelectwo, Psychologia zagrożeń

Przedmioty kształcenia podstawowego

Filozofia bezpieczeństwa, Historia wojen i konfliktów zbrojnych, Wybrane zagadnienia z zakresu prawa, Zagrożenia społeczne i zachowania kryminogenne, Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych, Geopolityka, Przedsiębiorczość, Postępowanie administracyjne, Socjologia bezpieczeństwa

Przedmioty kierunkowe

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Zaawansowana metodologia badań nad bezpieczeństwem, Polityki i strategie bezpieczeństwa RP, Bezpieczeństwo terytorialne, Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa, Status prawny funkcjonariuszy służb mundurowych, Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń, Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa, Czynności operacyjno-rozpoznawcze, Edukacja dla bezpieczeństwa, Służba więzienna w Polsce

Przedmioty specjalnościowe (wybieralne)

Zarządzanie i dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego/Zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Psychotraumatologia stresu w sytuacjach zagrożeń/ Interwencja kryzysowa, Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa RP/ Wywiad i kontrwywiad w państwie demokratycznym lub Secret service throughout the system of the safety of the Republic of Poland/Secret intelligence and counterinelligence in the democratic state**, Rola i zadania sił zbrojnych RP w stanach nadzwyczajnych/Operacje pokojowe i stabilizacyjne Sił Zbrojnych RP, Konwojowanie wartości pieniężnych i przesyłek wartościowych/ Systemy alarmowe i monitoringu, Bezpieczeństwo imprez masowych/ Stosowanie środków przymusu bezpośredniego, Probacja i resocjalizacja/Wiktymologia, Bezpieczeństwo zdrowotne Polski/ Kwalifikowana pierwsza pomoc, Proseminarium, Seminarium dyplomowe, Praktyki zawodowe

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Zajęcia praktyczne realizowane są w formie praktycznych ćwiczeń, gier decyzyjnych i symulacyjnych, pozwalających wszechstronnie przygotować studenta do wyzwań współczesności w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Proces dydaktyczny realizowany jest przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury, w tym w szczególności w następujących pracowniach: Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum analiz ryzyka i działań na rzecz bezpieczeństwa, Sali Sportów Obronnych, Siłowni, Strzelnicy multimedialnej, Sali Gier Decyzyjnych. Dopełnienie procesu dydaktycznego stanowią praktyki zawodowe realizowane w takich podmiotach, jak np.: Policja, Straż Pożarna, Wojsko, agencje ochrony osób i mienia, struktury zarządzania kryzysowego, stowarzyszenia.

Zasadniczym celem praktyk jest przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania zadań w szeroko pojętej administracji publicznej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym społecznego, z zakresu zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Istotą praktyk jest to, aby studenci mieli możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów i aby za zgodą kierownika zakładu pracy mogli prowadzić badania empiryczne, które powinny być wykorzystane do realizacji pracy dyplomowej.

Zgodnie z ogólnymi wymogami i kwalifikacjami absolwenta powinien on być przygotowany do pełnienia roli specjalisty zarządzania bezpieczeństwem i przygotowanym do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i innych podmiotów oraz zespołach reagowania kryzysowego.

Celem praktyki zawodowej będzie nabycie i rozwój umiejętności oraz kompetencji zawodowych poprzez praktyczne realizowanie (rozwiązywanie) rzeczywistych zadań zawodowych oraz nabycie umiejętności i zachowań oczekiwanych w środowisku pracy
(np. komunikowania się z indywidualnymi osobami i zespołem, doskonalenie umiejętności organizacji pracy, sumienność odpowiedzialności za powierzone zadania, projektowania procedur bezpieczeństwa, opracowywania planów operacyjnych, dokumentowania i raportowania realizacji zadań, tworzenia polityk bezpieczeństwa). Ponadto istotne będzie zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, w którym będzie odbywał praktykę, szczególnie poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji oraz stosowanych procedur.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Ukończenie studiów magisterskich zdecydowanie zwiększa szansę absolwenta na konkurencyjnym rynku pracy. Uniwersalny, interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia podjęcie aktywności zawodowej zarówno w sektorze prywatnym, publicznym oraz w organizacjach pozarządowych. Studenci zostają przygotowani do rozwiązywania zadań zawodowych występujących m.in. w jednostkach Policji, komórkach zarządzania kryzysowego na poziomie gmin, powiatu oraz województwa, agencjach ochrony, wojsku oraz innych podmiotach działających na rzecz bezpieczeństwa.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia magisterskie) realizuje następujące efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy:

 • charakter, miejsce i znaczenie nauk o bezpieczeństwie w systemie nauk, terminologię im właściwą oraz relacje do innych nauk, a także przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami nauk, wyjaśniając złożone zależności pomiędzy nimi
 • fakty i zjawiska dotyczące różnego rodzaju struktur i instytucji społecznych, funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności Policji, Wojska oraz służb specjalnych, stanowiące zaawansowaną wiedzę obejmującą dyscypliny naukowe tworzące fundamenty teoretyczne studiowanego kierunku oraz kluczowe z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej
 • praktyczne zastosowanie w działalności zawodowej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego wybranych koncepcji i teorii naukowych z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych (w szczególności prawa, psychologii, ekonomii i zarządzania, socjologii, nauk o zdrowiu) oraz złożone zależności między nimi
 • praktyczne zastosowanie wiedzy o istotnych faktach, obiektach i zjawiskach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz teorii wyjaśniających złożone zależności między nimi w działalności zawodowej, a także szczegółowe zagadnienia metodyki wykonywania zadań typowych dla obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego
 • kompetencje, zadania i relacje między instytucjami i strukturami systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz rodzaje więzi społecznych i występujące pomiędzy nimi prawidłowości, w szczególności związane z obszarem bezpieczeństwa wewnętrznego 
 • procesy i zmiany w funkcjonowaniu państwa z uwzględnieniem perspektywy historycznej oraz rządzące nimi prawidłowości mające realny wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne
 • rolę i miejsce człowieka w strukturach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego jako podmiocie konstytuującym struktury i instytucje warunkujące prawidłowe funkcjonowanie państwa w szczególności w stanach zagrożenia i sytuacjach kryzysowych
 • cele, strukturę, podstawy prawne, organizację, zadania i społeczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i zdrowotnego zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym oraz NGO związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym
 • przyczyny oraz skutki zachodzących zjawisk społecznych i ich praktyczny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa społecznego i zdrowotnego człowieka
 • fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, oddziaływujące na funkcjonowanie jednostek, grup i społeczeństw oraz organów i instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
 • ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania związane z wykonywaniem działalności zawodowej w instytucjach i organach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności w służbach mundurowych
 • zasady i znaczenie planowania oraz tworzenia strategii w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • przepisy prawne dotyczące poszanowania praw autorskich oraz własności przemysłowej
 • zasady tworzenia i rozwoju różnorodnych form przedsiębiorczości związanych z obszarem bezpieczeństwa wewnętrznego

w zakresie umiejętności:

 • wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu, interpretacji i oceny przyczyn, a także przebiegu procesów oraz zjawisk społecznych politycznych, gospodarczych i prawnych rzutujących na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz podejmować skuteczne działania diagnostyczne, profilaktyczne i pomocowe w tym zakresie
 • formułować oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy zawodowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego w sposób innowacyjny i kreatywny w nieprzewidywalnych warunkach środowiska społecznego a także wyjaśniać wzajemne relacje pomiędzy nimi
 • formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz, a także dokonywać syntezy, twórczej interpretacji oraz prezentować informacje dotyczące zjawisk społecznych wpływających na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego
 • dobierać i stosować istniejące lub opracowywać nowe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komputerowe, mogące mieć zastosowanie w realizowaniu działalności zawodowej z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego,
  w szczególności służące do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów zawodowych
 • Samodzielnie formułować i weryfikować hipotezy związane z problemami wdrożeniowymi wpływającymi na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego zarówno w skali lokalnej, jak i krajowej
 • stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania, identyfikowania i rozwiązywania problemów i zadań typowych dla działalności zawodowej obejmującej obszar bezpieczeństwa wewnętrznego
 • na pogłębionym poziomie efektywnie i skutecznie komunikować się z jednostkami i grupami społecznymi na tematy specjalistyczne, również w języku obcym
 • prowadzić debatę na tematy związane z zagadnieniami obejmującymi obszar bezpieczeństwa wewnętrznego oraz umiejętnie i poprawnie w sposób merytoryczny argumentować i prezentować własne stanowisko
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią dotyczącą bezpieczeństwa wewnętrznego
 • współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierownicze związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, a także praktycznie wykorzystać pogłębione umiejętności kierowania zasobami ludzkimi w różnych typach organizacji realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
 • samodzielnie i krytycznie planować i uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i nauk pokrewnych, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie
 • dobrać ćwiczenia i formy aktywności fizycznej do poziomu swojej sprawności fizycznej oraz wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi

w zakresie kompetencji społecznych:

 • zachowania krytycyzmu wobec poznanych teorii naukowych, a także odbieranych treści obejmujących zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym wobec poziomu własnej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • uznawania znaczenia posiadanej wiedzy dotyczącej zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, a także zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zawodowego
 • inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz do skutecznego przewidywania wielokierunkowych skutków społecznych swojej działalności
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
 • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w szczególności w służbach mundurowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych i zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego
 • określania w sposób odpowiedzialny priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
 • odpowiedzialnego wykorzystania posiadanej wiedzy i własnych umiejętności w różnorodnych sytuacjach zawodowych
 • rozwijania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych dla dobra innych osób
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej, jej promowania i wymagania etycznych zachowań od innych osób oraz podtrzymywania i rozwijania etosu zawodowego

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra mająca adekwatny dorobek naukowy
i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Zajęcia będą realizowane przez kadrę praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, a których dorobek praktyczny odpowiada zakresowi zakładanych efektów uczenia się i zakresowi tematycznemu powierzonych im zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

REALIZACJA PROJEKTU

Pracownia mikrobiologii i biochemii

Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek

Symulator Inkubatora Przedsiębiorczości

Symulator firmy

 

PUBLIKACJE

Artykuł w Tygodniku Nadwiślańskim z dnia 18.06.2020 r.

 


Ogłoszenie o naborze na kursy dla kadry dydaktycznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko technik symulacji medycznej

 

 

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

Współczesne systemy opieki zdrowotnej stawiają przed dydaktyką medyczną bardzo wysokie wymagania. Należy wykształcić personel medyczny poprzez metody oparte na umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów związanych z różnymi sytuacjami klinicznymi. Oprócz posiadania gruntownej wiedzy – trzeba również potrafić tą wiedzę wykorzystać w praktyce. Możliwość kompleksowej edukacji opartej na praktyce i doświadczeniu daje metoda symulacji. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej tworzone w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu będzie miejscem odtwarzania autentycznych sytuacji podczas których studenci będą mogli kształtować swoje umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Proces dydaktyczny w Centrum Symulacji Medycznej umożliwia ponadto poprawę komunikacji klinicznej, sprzyja rozwijaniu umiejętności pracy w zespole, kierowania zespołem, zwiększa pewność w podejmowaniu interwencji pielęgniarskich, niweluje niepewność wobec realnego pacjenta, a po opanowaniu konkretnych umiejętności sprawia, że późniejszy kontakt z pacjentem zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie do 08.2022 jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo I i II PUZ w Tarnobrzegu poprzez wdrożenie wszechstronnego Programu Rozwojowego Uczelni, skierowanego do 444 (39M) studentów oraz 12 (6M) pracowników, ukierunkowanego na stworzenie MCSM, przygotowanie merytoryczne kadry oraz efektywną realizację metodami symulacji medycznej zajęć wchodzących w zakres programu kształcenia oraz zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci:

 • studentki/ci kierunku Pielęgniarstwo,
 • kadra naukowo-dydaktyczna kierunku Pielęgniarstwo,
 • kadra zarządzająca.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 • utworzenie Programu Rozwojowego PUZ w Tarnobrzegu dla kierunku pielęgniarstwo
 • przeprowadzenie prac remontowo budowlanych niezbędnych do uruchomienia MCSM w PUZ w Tarnobrzegu
 • zakup infrastruktury niezbędnej do uruchomienia MCSM w PUZ w Tarnobrzegu
 • przygotowanie kadry PUZ w Tarnobrzegu do uruchomienia i funkcjonowania MCSM
 • opracowanie ekspertyzy dot. Treści nauczanych metodą symulacji w MCSM PUZ w Tarnobrzegu
 • funkcjonowanie MCSM w PUZ w Tarnobrzegu

Okres realizacji projektu: od 1 maja 2020 do 31 sierpnia 2022 roku

Łączna wartość projektu: 2 467 641,02 zł
Dofinansowanie z UE: 2 079 727,85 zł

 

REALIZACJA PROJEKTU

Biuro projektu

 

SZKOLENIA I KURSY

W dniach 26-27 września 2020r. kadra nauczycieli akademickich Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu uczestniczyła w kursie „Symulacja niskiej wierności w pielęgniarstwie”. Udział w kursach sfinansowano w ramach realizacji projektu pn. „Z symulacją medyczną w przyszłość. Projekt podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu” POWR. 05.03.00-00-0001/19-00/3738/2020/92 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

W dniach 9-11 września 2020r. kadra nauczycieli akademickich Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu uczestniczyła w kursach „Technik symulacji medycznej zakres podstawowy” oraz „Instruktor symulacji medycznej w MCSM zakres podstawowy”. Udział w kursach sfinansowano w ramach realizacji projektu pn. „Z symulacją medyczną w przyszłość. Projekt podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu” POWR. 05.03.00-00-0001/19-00/3738/2020/92 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

W dniach 3-4 września 2020r. odbyło się szkolenie „Zarządzanie MCSM” dedykowane dla kadry zarządzającej Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Udział w szkoleniu został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Z symulacją medyczną w przyszłość. Projekt podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu” POWR. 05.03.00-00-0001/19-00/3738/2020/92 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

WIZYTY STUDYJNE

W dniach 5-7 lipca br. pracownicy PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wzięli udział w wizytach studyjnych w ramach POWER „Z symulacją medyczną w przyszłość – projekt podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu”.

W wizytach studyjnych uczestniczyli: Dziekan WNSiH dr Anna Zych, Prodziekan WNSiH mgr Grażyna Rożek, Kanclerz mgr Bogdan Tomczyk i dr n. o zdr. Leszek Marzec.

Wizyty odbyły się w Centrach Symulacji Medycznej (MCSM), które funkcjonują w Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach oraz Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Celem wizyt było nabycie wiedzy w zakresie tworzenia MCSM czerpiąc z doświadczeń i dobrych praktyk innych podmiotów.

 

Fotorelacja z wizyt studyjnych:

Wizyta w Siedlcach 05.07.2020r.

Wizyta w Suwałkach 06.07.2020r.

Wizyta w Warszawie 07.07.2020r.

 

WYDARZENIA

Posiedzenie Gremium Doradczego dnia 09.07.2020r.

 

Posiedzenie Gremium Doradczego dnia 02.07.2020r.

 

PUBLIKACJE

Artykuł w Tygodniku Nadwiślańskim z dnia 18.06.2020r.


Ogłoszenie naboru do projektu

 

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie dostępności Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez wdrożenie racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego oraz podniesienie świadomości i kompetencji 78 pracowników Uczelni z zakresu niepełnosprawności do 31 grudnia 2021 r.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci:

 • osoby niepełnosprawne,
 • kadra naukowo-dydaktyczna,
 • kadra zarządzająca.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 • współpraca Uczelni ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami
 • niwelowanie barier architektonicznych na PWSZ w Tarnobrzegu
 • modernizacja portalu internetowego, zgodnie ze standardami WCAG
 • wprowadzenie rozwiązań technologicznych zapewniających dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną
 • wprowadzenie rozwiązań technologicznych zapewniających dostęp przez Internet do zasobów informacyjnych Uczelni
 • podnoszenie kompetencji kadr Uczelni

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 roku

Łączna wartość projektu: 943 322,75 zł
Dofinansowanie z UE: 795 032,41 zł

 

REALIZACJA PROJEKTU

 

MODERNIZACJA PORTALU INTERNETOWEGO

W ramach projektu „PWSZ w Tarnobrzegu otwarta na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” Uczelnia podjęła współpracę z Instytutem Badań i Komercjalizacji WSB-NLU z Nowego Sącza, w zakresie wdrożenia nowego systemu obsługi studiów oraz strony internetowej. Zarówno system obsługi studiów jak i strona internetowa będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W wyniku przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej, Uczelnia przygotowała niezbędną infrastrukturę informatyczną umożliwiającą przeprowadzenie wdrożenia systemu obsługi studiów oraz strony internetowej. Aktualnie rozpoczynają się prace wdrożeniowe nowego systemu obsługi studiów oraz strony internetowej.

 

DOSTOSOWANIE UCZELNI DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

1. Udogodnienia architektoniczne:

– miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,

– podjazd przy wejściach do budynków Uczelni,

– w budynkach Uczelni znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– posadzki, nakładki na schody oraz wykładziny antypoślizgowe,

– nakładki na poręcze oraz drzwi w języku braill’a,

– rampa likwidująca różnice poziomu kondygnacji,

– w aulach audytoryjnych ze stałymi siedziskami oraz pracowni informatycznej znajdują się miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na wózku,

– winda,

2. Udogodnienia dydaktyczne:

a) dla osób niewidomych i słabo widzących:

– trzy zestawy komputerowe (komputery All in One, Klawiatura BigKays, program powiększająco-udźwiękowiający i ubrajlawiający środowisko Windows, Wizualizer, odwrócone i powiększone myszy komputerowe BigTrack, , słuchawki LOGITECH CLEARCHAT PRO USB, program WINDOW EYES PRO, program ZOOMTEX),

– biurka z elektryczna regulacja wysokości,

– drukarka Braillowska,

– lupy powiększające,

 

b) dla osób niesłyszących i słabo słyszących:

– trzy zestawy komputerowe (komputery All in One, Klawiatura BigKays, program powiększająco-udźwiękowiający i ubrajlawiający środowisko Windows, Wizualizer, odwrócone i powiększone myszy komputerowe BigTrack, , słuchawki LOGITECH CLEARCHAT PRO USB, program WINDOW EYES PRO, program ZOOMTEX),

– biurka z elektryczna regulacją wysokości,

– na salach wykładowych zainstalowane zostaną pętle indukcyjne SmartLoop wspomagające rozmowę podczas spotkań dla użytkowników aparatów słuchowych,

 

c) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz mających problem w poruszaniu się:

– udogodnienie w ciągach komunikacyjnych na terenie uczelni,

– zlikwidowanie progów przy wejściach na teren sal wykładowych i ćwiczeniowych,

– w planie jest zakup w tym roku schodołaza,

 

Ponadto w uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności student może starać się o:

– zmianę formy egzaminów i zaliczeń dostosowaną do możliwości studenta, w tym wydłużenie czasu pisania testu, kolokwium do 60 %,

– zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach, indywidualną organizację studiów,

– uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej,

– wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb i możliwości, np. druk powiększony,

– możliwość zadawania materiału w mniejszych częściach,

– Biblioteka Uczelni wyposażona jest w system IbukLibra pozwalający na dostęp do publikacji w wersji elektronicznej.

 

W celu zrozumienia potrzeb i problemów studentów niepełnosprawnych oraz zapoznania z nimi pracowników Uczelni, przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom niepełnosprawnym. Natomiast w tym roku Uczelnia planuje przeprowadzenie kursu z zakresu języka migowego.

Uczelnia dla potrzeb kadry oraz samych studentów zatrudnia pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest stałe monitorowanie i analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ścisła współpraca ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy Uczelni.

Nadto w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Uczelnia we współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami planuje wdrożyć racjonalne dostosowanie procesu dydaktycznego oraz podnieść świadomość i kompetencje kadry, co w rezultacie zniweluje w/w bariery i przełoży się na większą liczbę studentów na Uczelni. Ponadto zmodernizowane zostaną obecnie wykorzystywane internetowe systemy informatyczne. Modernizacja będzie polegać na dostosowaniu ich do wytycznych WCAG 2.0, rozszerzeniu zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną i podwyższenie jakości usług obecnie świadczonych w taki sposób, aby możliwe było ich wykorzystanie przez społeczność osób niepełnosprawnych.

 

Budynek Uczelni przy ul. Sienkiewicza 50

Biuro obsługi Osób Niepełnosprawnych

Biuro projektu

Toaleta dla Osób Niepełnosprawnych

Nakładki antypoślizgowe na schodach

Tabliczki opisowe z alfabetem Braille’a na drzwiach

Nakładki na poręcze schodów z alfabetem Braille’a

 

PUBLIKACJE

Artykuł w Tygodniku Nadwiślańskim z dnia 18.06.2020r.

 

Artykuł w Tygodniku Nadwiślańskim z dnia 21.03.2020r.

Razem można więcej. Tarnobrzeska uczelnia dla niepełnosprawnychPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com