Pielęgniarstwo

STUDIA MAGISTERSKIE (DRUGIEGO STOPNIA) KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

 OPIS STUDIÓW

Studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Pielęgniarstwo realizowane są na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia trwa 2 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.

Celem studiów jest przygotowanie magistra pielęgniarstwa do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza. Kwalifikacje absolwenta są dostosowane do potrzeb rynku pracy w kraju i za granicą. 

Adresatem studiów drugiego stopnia (magisterskich) są osoby legitymujące się tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Program kształcenia został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012, poz. 631, z późn. zm.).

Studia realizowane będą w formie: stacjonarnej (studia bezpłatne, zajęcia od poniedziałku do piątku) i niestacjonarnej (studia odpłatne, zajęcia sobota-niedziela).

PROGRAM STUDIÓW

Studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo trwają 4 semestry. Łączna liczba zajęć wynosi 1405 godzin, w tym: zajęć dydaktycznych – 1245 godz. i praktyk zawodowych – 160 godz. Łączna liczba punktów ECTS wynosi – 120.

W programie studiów przewidziano m.in. takie przedmioty jak:

  • Wybrane zagadnienia z nauk społecznych: teorie pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii, język migowy/alternatywne formy komunikowania się, transgraniczność w opiece pielęgniarskiej, gerontologia społeczna, wybrane zagadnienia seksualności człowieka, bioetyka w pielęgniarstwie, metody badań w pielęgniarstwie, zarządzanie w pielęgniarstwie  i in.;
  • Nauki z zakresu opieki specjalistycznej: nowoczesne techniki diagnostyczne, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece pielęgniarskiej, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad pacjentem chorym psychicznie i jego rodziną, opieka nad pacjentem z chorobami krwi, pielęgniarstwo onkologiczne, farmakoterapia i ordynowanie leków w praktyce pielęgniarskiej i in.

Program studiów pozwala zdobyć aktualną wiedzę, poszerzyć swoje umiejętności oraz zdobyć nowe kompetencje zawodowe i społeczne.

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo kończą się egzaminem dyplomowym i obroną pracy magisterskiej. Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowoczesnych pracowniach umiejętności pielęgniarskich oraz laboratoriach.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku będzie przygotowany do podejmowania działań zawodowych w zakresie zarządzania w obszarze pielęgniarstwa, prowadzenia badań naukowych oraz działalności dydaktycznej w zakresie treści medycznych, a także podejmowania działań związanych z opieką pielęgniarską nad pacjentem z różnorodnymi jednostkami chorobowymi. 

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra naukowo-dydaktyczna mająca dorobek naukowy oraz praktyczne, długoletnie doświadczenie zawodowe.

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com