Oferta Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

 

Bez nazwy-2

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

logo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Adresaci

Studia kierowane są do słuchaczy, którzy mają ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub wyższym dowolnego profilu, zainteresowane rachunkowością oraz finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw zarobkowych lub innych instytucji.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz wykształcenie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi i instrumentów finansowych w zarządzaniu oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Organizacja kształcenia

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz z wykorzystaniem platformy Moodle. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru

Rekrutacja na studia trwa w kontynuacji, odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie pdf., odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2600 zł (1300 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko, studia podyplomowe: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

Dodatkowe informacje i zapisy

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

ul. Sienkiewicza 50, pokój 26 C, tel. (15) 822 51-57

Czynny: poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:30

Organizacja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

 

logo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Adresaci

Oferta skierowana jest do pracowników administracji publicznej przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, absolwentów szkół wyższych zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania oraz do wszystkich osób zainteresowanych przedmiotową problematyką.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie kadr do profesjonalnej organizacji i zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz innych organizacjach i urzędach administracji publicznej.

Organizacja kształcenia

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry i realizowane sąw trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz z wykorzystaniem platformy Moodle. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie pdf. , odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2400 zł (1200 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko, studia podyplomowe: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

Dodatkowe informacje i zapisy

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

ul. Sienkiewicza 50, pokój 26 C, tel. (15) 822 51-57

Czynny: poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:30

 

Studia zostaną uruchomione w przypadku powstania 25 osobowej grupy słuchaczy

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

1. Zdobywa wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, ekonomii, psychologii, zarządzania, obsługi klientów, wybranych aspektów gospodarczych i organizacyjnych niezbędnych do interpretowania zagadnień dotyczących sprawnego funkcjonowania organizacji,

2. Potrafi posługiwać się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości, itp.) implementując specjalistyczną wiedzę z tego obszaru, rozumie funkcje i zasady prawa pracy, potrafi samodzielnie wnioskowaći interpretować przepisy prawa;

3. Potrafi właściwie analizować zjawiska i procesy w organizacji, opisywać je i interpretować, użyć odpowiednie metody i narzędzia analityczne i systemy informatyczne wspomagające proces podejmowania decyzji, potrafi współdziałać i pracować w zespole przyjmując w nim różne role, a także ma umiejętność efektywnego zarządzania powierzonymi zasobami.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry i realizowane sąw trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu orazz wykorzystaniem platformy Moodle. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Zamówienia publiczne

logo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Adresaci

Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które planują zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, jednostkach ochrony zdrowia, uczelniach wyższych czy innych instytucjach uczestniczących w rynku zamówień publicznych.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i nabycie umiejętności oraz kompetencji z zakresu zamówień publicznych przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu wniosków oraz posługiwania się wybranymi metodami służącymi do weryfikacji ryzyka i zarządzania projektami.

Organizacja kształcenia

Program studiów obejmuje 280 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz z wykorzystaniem platformy Moodle. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru

Rekrutacja na studia trwa w kontynuacji, odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie pdf.,  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2600 zł (1300 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko, studia podyplomowe: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

Dodatkowe informacje i zapisy

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

ul. Sienkiewicza 50, pokój 26 C, tel. (15) 822 51-57

Czynny: poniedziałek – piątek w godz. 7:30-15:30

 

Zarządzanie jakością

logo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością, to atrakcyjna oferta studiów kierowana wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi zagadnieniami kształtowania jakości oraz systemowym podejściem do zarządzania jakością w organizacji, a także dla osób, które zamierzają uzupełniać swoją dotychczasową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w tym zakresie. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie studiów I lub/i II stopnia.

O studiach

We współczesnej globalnej gospodarce kształtowanej pod wpływem rosnących wymagań konsumentów oraz nasilającej się konkurencji, kompleksowe zarządzanie jakością stanowi kluczowy element budowania przewagi rynkowej i dynamicznego rozwoju organizacji. Specjalistyczna wiedza, umiejętności i kompetencje pracowników stanowią istotny element kultury organizacji oraz kluczowy zasób niezbędny do realizacji polityki jakościowej. Punktem wyjścia jest założenie, że jakość stanowi jedną z najważniejszych determinant warunkującą uzyskanie przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku poprzez właściwe zdiagnozowanie i zaspokajanie potrzeb klientów i kompleksowe podejście do jakości. Program studiów podejmuje złożone problemy oraz ich interdyscyplinarny charakter w relacji do zarządzania jakością w organizacji, pozwala opanować specjalistyczne terminy, nabyć umiejętności i poszerzyć kompetencje, które są niezbędne do systemowego podejścia do problemów jakości w organizacji w relacji do zdiagnozowanych wymagań rynku.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i nabycie umiejętności oraz kompetencji z zakresu zarządzania jakością niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według międzynarodowych standardów oraz posługiwania się wybranymi metodami służącymi do doskonalenia jakości i procesów w organizacji. Zasadnicza problematyka studiów koncentruje się na podejściu systemowym do problematyki zarządzania jakością, norm ISO oraz audytów i certyfikacji. Dodatkowo zagadnienia te zostaną poszerzone o wiedzę z zakresu: zarządzania, ekonomii, prawa i psychologii, badania rynku, informatycznego i statystycznego kontrolowania i wspomagania procesu podejmowania decyzji, analizy kosztów i pomiaru efektywności systemu.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 2600 zł: I semestr 1300 zł, II semestr 1300 zł

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa ukończenia studiów wynosi 30 zł.

 

Numer konta:

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko, studia podyplomowe

Zarządzanie jakością

Wymagane dokumenty

• wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (.pdf)

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

• 2 fotografie,

• czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Organizacja kształcenia

Studia trwają dwa semestry i są realizowane w systemie niestacjonarnym.

Zajęcia będą obywać się cyklu sobotnio-niedzielnym, przeciętnie 2 razy w miesiącu.

Dodatkowe informacje i zapisy

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

ul. Sienkiewicza 50, pokój 26 C, tel. (15) 822 51-57

Czynny: poniedziałek – piątek w godz. 7:30-15:30

 

WARUNKIEM URUCHOMIENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEST ZEBRANIE SIĘ GRUPY CO NAJMNIEJ 20 SŁUCHACZY.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu zarządzania jakością, zna zasady wdrażania norm ISO oraz systemów zapewniania jakości. Posiada umiejętności doboru metod i narzędzi służących do identyfikowania i weryfikowania problemów jakości, analizy kosztów jakości oraz pomiaru efektywności systemów. Studia pozwalają na przygotowania absolwenta do procesów audytowania oraz doskonalenia systemów jakości, rozwiązywania problemów z zakresu jakości w organizacji.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, jakości, wdrażania, audytowania i certyfikowania systemów zapewnienia i zarządzania jakością oraz przygotowania i prowadzenia dokumentacji. Zna istotę wybranych metod służących do badania problemów jakości i doskonalenia systemów, analizy kosztów jakości i pomiaru efektywności systemu. Zdobyte umiejętności przygotowują absolwenta do samodzielnego, fachowego wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania i zapewnienia jakości oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych systemów jakości w organizacji. Ponadto znajomość wybranych metod i narzędzi służących do diagnozowania i weryfikowania problemów jakości pozwala na praktyczne ich wykorzystanie m.in. do analizy kosztów jakości, a także doskonalenia i zarządzania jakością w firmie. Jest przygotowany do podęcia i realizowania zadań w ramach pracy zespołowej. Jest przygotowany do pracy w zakresie pełnienia funkcji pełnomocnika jakości w organizacji.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Program obejmuje problematykę zarządzania jakością w organizacji a także wiele współczesnych aspektów ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych i psychologicznych, które pozwolą m.in. na:

• poznanie studentów z teoretycznymi zagadnieniami z zakresu jakości, teoriami zarządzania, założeniami TQM oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,

• zdobycie wiedzy z zakresu zapewnienia i zarządzania jakością w tym m.in. norm ISO (wymagań, wdrażania, dokumentowania),

• uzyskanie wiedzy z zakresu prawa, wybranych współczesnych zagadnień ekonomicznych, psychologicznych i antropologicznych,

• zapoznanie się z metodami badań i narzędziami kształtowania oraz zarządzania jakością a także statystyczną kontrolą i informatycznym wspomaganiem procesów decyzyjnych,

• kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie pracy zespołowej z wykorzystaniem wybranych narzędzi i analiz danych ilościowych i jakościowych,

• ugruntowanie wiedzy, która pozwoli na właściwe podejście do problematyki audytów, certyfikacji i dokumentacji organizacji,

• nabycie umiejętności w zakresie analizy kosztów jakości i wyznaczania kluczowych obszarów, które determinują skuteczność i efektywność wdrożonych systemów zapewnienia i zarządzania jakością.

Zarządzanie w administracji publicznej

logo

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Adresaci

Oferta skierowana jest do pracowników administracji publicznej na różnych szczeblach administracji państwowej, rządowej i samorządowej, szczególnie pracowników średniego i wyższego szczebla zaradzania. Studia mogą być też adresowane do wszystkich osób zainteresowanych przedmiotową problematyką.

Cel kształcenia

Studia przygotowują urzędników do sprawnego funkcjonowania na różnych szczeblach administracji publicznej (administracja państwowa, rządowa i samorządowa). Słuchacze nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarach kształcenia: zarządzania, prawa administracyjnego i administracji publicznej.

Organizacja kształcenia

Program studiów obejmuje 205 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu oraz z wykorzystaniem platformy Moodle. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie pdf., odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2400 zł (1200 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko, studia podyplomowe: ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

Dodatkowe informacje i zapisy

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

ul. Sienkiewicza 50, pokój 26 C, tel. (15) 822 51-57

Czynny: poniedziałek – piątek w godz. 7:30-15:30

 

Studia zostaną uruchomione w przypadku powstania 25 osobowej grupy słuchaczy.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

1. zdobywa wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i administracji publicznej, komunikowania się w administracji publicznej zarządzania oraz funkcjonowania systemu finansów publicznych, kontroli zarządczej, audyt i narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania jakością w urzędzie;

2. potrafi posługiwać się systemami normatywnymi i normami prawa oraz dokonywać wykładni prawa i stosować przepisy prawa w działalności administracyjnej. Nabywa umiejętność logicznego myślenia, potrafi analizować i dokonywać syntezy zjawisk występujących w obszarze działalności administracji publicznej, dotyczących postępowania administracyjnego, dzięki czemu może brać czynny udział w procesach decyzyjnych na stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych z zakresu postępowania administracyjnego oraz ich praktycznego stosowania;

3. potrafi współpracować, organizować i kierować pracą zespołów w organizacji a także posiada kompetencje do przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Program studiów obejmuje 205 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS.

Zarządzanie w turystyce

logo

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE

Adresaci

Oferta skierowana jest do pracowników, przedsiębiorców i menedżerów pracujących w sektorze turystycznym, absolwentów szkół wyższych zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, przydatnej do realizacji zadań menedżerskich w organizacjach turystycznych, hotelarstwie, gastronomii i agroturystyce.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do profesjonalnego zarządzania w organizacjach turystycznych.

Organizacja kształcenia

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry i realizowane sąw trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio 1 lub 2 razy w miesiącu orazz wykorzystaniem platformy Moodle. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy.

Tryb naboru

Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie pdf., odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Koszty kształcenia

Opłata za studia wynosi 2400 zł (1200 zł/semestr). Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko, studia podyplomowe: ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

(z dopiskiem odpowiednio: „I semestr”, „II semestr”)

Dodatkowe informacje i zapisy

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

ul. Sienkiewicza 50, pokój 26 C, tel. (15) 822 51-57, 822-51-76

Czynny: poniedziałek – piątek w godz. 7:30-15:30

 

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry i realizowane sąw trybie niestacjonarnym. Plan studiów uwzględnia wymogi europejskiego systemu punktowego i wynosi 60 ECTS.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

1. zdobywa wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach organizowania i zarządzania w organizacjach turystycznych oraz ogólną wiedzę dotyczącą ekonomicznych, prawnych, społecznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju turystyki, poszerza specjalistyczną wiedzę niezbędną w procesach zarządzania organizacją;

2. potrafi skutecznie planować pracę, organizować, motywować i kontrolować pracowników oraz efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań posługując się wiedzą specjalistyczną;

3. posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem przy użyciu różnych środków przekazu informacji oraz współpracować z innymi nad rozwiązywaniem postawionych problemów, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

logo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi stanowią interesującą ofertę dla kierujących różnymi instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami, a także dla osób, które realizują własną działalność gospodarczą oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie studiów I lub/i II stopnia.

O studiach

W dobie gospodarki opartej na wiedzy, właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi nabiera szczególnego znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstwa. Wiedza, kompetencje i postawy pracowników składają się na istotną część jego wartości. Punktem wyjścia jest przekonanie, że kapitał ludzki organizacji stanowi czynnik warunkujący uzyskanie przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku. Program studiów podyplomowych wyjaśnia złożone problemy związane z zarządzaniem ludźmi w organizacji, pomaga opanować specjalistyczne terminy i pojęcia, wskazuje też najważniejsze problemy przed którymi stoją polscy menadżerowie.

W ramach studiów słuchacze zostaną zapoznani więc z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególna uwaga zostanie poświęcona problematyce planowania, rekrutacji i selekcji, motywowania (w tym wynagradzania), szkoleń, oceniania czy rozwoju i doskonalenia kadr. Zakres tematyczny uzupełniają treści dotyczące rynku pracy, prawa pracy, marketingu personalnego, controllingu personalnego czy stosowanymi systemami informatycznymi w zarządzaniu personelem.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 2600 zł: I semestr 1300 zł, II semestr 1300 zł 

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za semestr na raty.

Opłata za sporządzenie i wydanie świadectwa ukończenia studiów wynosi 30 zł.

Numer konta

29 1020 4913 0000 9202 0011 9438

(PKO BP o/Tarnobrzeg)

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko, studia podyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wymagane dokumenty

• wypełniony kwestionariusz osobowy – pobierz w formacie (.pdf)

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

• 2 fotografie,

• czytelna kserokopia dowodu osobistego.

Organizacja kształcenia

Studia trwają dwa semestry i są realizowane w systemie niestacjonarnym.

Zajęcia będą obywać się cyklu sobotnio-niedzielnym, przeciętnie 2 razy w miesiącu.

 

Dodatkowe informacje i zapisy

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

ul. Sienkiewicza 50, pokój 26 C, tel. (15) 822 51-57, 822-51-76

Czynny: poniedziałek – piątek w godz. 7:30-15:30

 

WARUNKIEM URUCHOMIENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEST ZEBRANIE SIĘ GRUPY CO NAJMNIEJ 20 SŁUCHACZY.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie osobą przygotowaną do realizacji zadań związanych z pracą w działaniach personalnych instytucji gospodarczych, administracyjnych oraz samorządowych. Otrzyma praktyczną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu prawa pracy, zarządzania i kierowania zespołem,  oceny i motywowania pracowników, zarządzania kompetencjami, nowoczesnych rozwiązań w zakresie komunikacji i negocjacji, podstaw psychologii kierowania zespołem. Pozna sposoby i formy skutecznego mobilizowania pracowników do efektywniejszej pracy. Ponadto absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów oraz rozwiązywania problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, z którymi spotyka się w praktyce zawodowej menedżera.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną dotyczącą planowania, wdrażania oraz realizacji strategii i polityki personalnej organizacji. Potrafi stworzyć i rozwinąć struktury i systemy rekrutacji pracowników oraz kierować nimi. Posiada umiejętności stworzenia oraz zastosowania systemów motywacyjnych oraz systemów oceny kadr.

PROGRAM I TREŚCI KSZTAŁCENIA

Program obejmuje zróżnicowaną tematykę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi, który pozwoli m.in. na:

• przygotowanie słuchaczy do zapoznania się z terminami dotyczącymi zarządzania ludźmi w organizacji,

• zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji (planowania kadr, rekrutacji, selekcji, motywowania oceniania, szkolenia, rozwoju kadr, itd.),

• uzyskanie wiedzy z zakresu prawa pracy, rynku pracy, psychologii zarządzania, marketingu personalnego czy controllingu personalnego,

• zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania metod czy technik menedżerskich wykorzystywanych w zarządzaniu personelem,

• rozwijanie umiejętności interpersonalnych i koncepcyjnych oraz odpowiedniego komunikowania się w organizacji,

• wzbogacenie wiedzy słuchaczy w techniki twórczego myślenia,

• kształtowanie i rozwijanie własnych umiejętności przydatnych w kierowaniu ludźmi.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com