Bezpieczeństwo wewnętrzne

BW

 

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

PRACOWNIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
zobacz galerię zdjęć

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty kierunkowe:

System bezpieczeństwa państwa, Bezpieczeństwo społeczne, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Stany nadzwyczajne w państwie, Zwalczanie terroryzmu, Bezpieczeństwo teleinformatyczne, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Instytucje ochrony prawnej, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Prawo administracyjne, Prawo karne i prawo wykroczeń, Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Nowe ruchy społeczne, Metodologia badań nad bezpieczeństwem, Patologie społeczne, Polityka społeczna, Etyka społeczna, Seminarium dyplomowe

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Plan studiów stacjonarnych Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
Plan studiów niestacjonarnych Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne odbywają praktyki w:

  • jednostkach policji
  • jednostkach Państwowej Straży Pożarnej
  • jednostkach zarządzania kryzysowego
  • służbach ochrony osób i mienia
  • innych podmiotach realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają absolwentowi na ubieganie się o pracę, w zależności od wybranej specjalności, w:

instytucjach administracji rządowej i samorządowej zajmującej się bezpieczeństwem państwa i obywateli oraz zarządzaniem kryzysowym (zespoły, centra, komórki zarządzania kryzysowego funkcjonujące w urzędach gmin, urzędach miast, starostwach powiatowych)
instytucjach działających w obszarze bezpieczeństwa socjalnego i ekologicznego, ochrony praw człowieka czy zapobiegania przestępczości
ośrodkach interwencji kryzysowej, urzędach celnych, zakładach karnych, aresztach śledczych, policji, firmach ochrony i mienia, agencjach bezpieczeństwa wewnętrznego, wojsku, służbach ochrony kolei, agencjach detektywistycznych, inspektoratach transportu drogowego

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

w zakresie wiedzy będzie znał m.in.:

podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie
struktury i instytucje życia społecznego (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, lokalne, krajowe, międzynarodowe) warunkujące bezpieczeństwo wewnętrzne
metody, techniki i narzędzia pozyskiwania oraz analizowania danych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego
unormowania prawno-administracyjne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym
zasady ochrony własności, osób, mienia, obiektów i obszarów

w zakresie umiejętności będzie potrafił m.in.:

stosować metody i narzędzia do badania i przewidywania procesów zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznemu
prawidłowo posługiwać się normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego problemu w zakresie bezpieczeństwa
planować i organizować działania służące bezpieczeństwu jednostki i grup
stosować wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej do rozwiązywania problemów praktycznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego
uzupełniać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności służące zapewnieniu bezpieczeństwa

w zakresie kompetencji społecznych będzie m.in.:

współdziałał w grupach i instytucjach w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, przyjmując w nich różne role
prawidłowo identyfikował i rozstrzygał dylematy związane z wykonywaniem zawodu w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
uczestniczył w przygotowywaniu projektów społecznych na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego
świadomie dbał o kondycję i sprawność fizyczną

KADRA DYDAKTYCZNA

Specjalistyczna kadra naukowo-dydaktyczna, trenerzy, instruktorzy oraz praktycy reprezentują renomowane ośrodki i uczelnie akademickie – KUL w Lublinie, AWF w Katowicach, Uniwersytet Rzeszowski, Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, PWSZ w Zamościu, PWSZ w Nowym Sączu, WSET w Jarosławiu, Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UCZELNIA OFERUJE:
Bezpłatne studia stacjonarne
Stypendia: Rektora, Ministra, socjalne i dla osób niepełnosprawnych
Studia dla osób w każdym wieku
Bezpłatne szkolenia
Naukę następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego
Możliwość aktywnego uprawiania sportu
Nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów
Przyjazną infrastrukturę dla osób niepełnosprawnychPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com