Pielęgniarstwo

piel

 

Studia na kierunku Pielęgniarstwo są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

Wyposażenie pracowni dla kierunku PIELĘGNIARSTWO
zobacz galerię

Chcesz pomagać innym?  Myślisz o studiach na kierunku pielęgniarstwo?

Zapraszamy do studiowania na kierunku: Pielęgniarstwo

 

Zawód pielęgniarki to długa historia i bogata tradycja,  dostosowująca się do wymagań współczesnego świata. W Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu od 2014 roku rozpoczęto kształcenie w zawodzie pielęgniarki na poziomie studiów pierwszego stopnia, a w roku 2017 na poziomie studiów drugiego stopnia. Studia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ w Tarnobrzegu to zajęcia z wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną oraz praktyki w renomowanych placówkach medycznych. Po studiach na kierunku Pielęgniarstwo czeka na Ciebie praca w zawodzie zaufania publicznego (wg Barometru zawodów zawód pielęgniarki to zawód deficytowy).

Rokrocznie absolwenci kierunku pielęgniarstwo rozpoczynają pracę w różnych placówkach prowadzących świadczenia zdrowotne. Kształcenie pielęgniarek opiera się na wypełnianiu wysokich wymogów związanych z realizacją standardów kształcenia w zawodzie, czerpiąc
z bogatych tradycji zawodowych, ale równocześnie patrząc w horyzont wyzwań, które stawia przed zawodem pielęgniarki aktualna rzeczywistość.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach ochrony zdrowia, placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, pracy chronionej, opieki społecznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.

Efektem ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo jest wiedza w zakresie:

1) rozwoju, budowy i funkcji organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;

2) etiologii, patomechanizmu, objawów klinicznych, przebiegu i sposobów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;

3) uwarunkowań  i mechanizmów funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;

4) systemu opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;

5) zasad promocji zdrowia i profilaktyki chorób;

6) modeli opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;

7) etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu pielęgniarki.

 

Efektem ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo są umiejętności w zakresie:

1) udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;

2) udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

3) rozpoznawania problemów zdrowotnych i określania priorytetów w opiece pielęgniarskiej;

4) samodzielnego organizowania, planowania i sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;

5) samodzielnego udzielania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);

6) decydowania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

7) współpracowania z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;

8) przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;

9) wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;

10) dokonywania analizy jakości opieki pielęgniarskiej;

11) organizowania pracy własnej i podległego personelu oraz współpracowania w zespołach opieki zdrowotnej.

 

Efektem ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo są kompetencje społeczne w zakresie których absolwent jest gotów do:

1) kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób

powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych

i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;

2) przestrzegania praw pacjenta;

3) samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym                            

przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;

4) ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;

5) zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem

problemu;

6) przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;

7) dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra naukowo-dydaktyczna mająca dorobek naukowy oraz praktyczne doświadczenie zawodowe. Zajęcia prowadzą naukowcy i praktycy zawodu, lekarze i pielęgniarki z długoletnim stażem oraz pracownicy instytucji działających na rzecz zdrowia.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

 

PRZEDMIOTY Z GRUPY NAUK PODSTAWOWYCH: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia.

 

PRZEDMIOTY Z GRUPY NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski.

 

PRZEDMIOTY Z GRUPY NAUK W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ: podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej.

 

PRZEDMIOTY Z GRUPY NAUK W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie, seminarium dyplomowe).

 

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowoczesnych pracowniach umiejętności pielęgniarskich oraz laboratoriach.

Plan studiów stacjonarnych Pielęgniarstwo I stopień

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci kierunku Pielęgniarstwo odbywają zajęcia praktyczne i praktyki: na oddziałach: internistycznym, położnictwa, ginekologii, pediatrii, chirurgii, geriatrii, neurologii, psychiatrii, anestezjologii oraz opieki paliatywnej w następujących szpitalach:

Powiatowy Szpital Specjalistyczny SPZZOZ w Stalowej Woli
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

 

oraz w innych publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com