Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie (drugiego stopnia) na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Czas trwania studiów wynosi 2 lata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty kształcenia ogólnego

Język obcy, Sporty obronne/strzelectwo, Psychologia zagrożeń

Przedmioty kształcenia podstawowego

Filozofia bezpieczeństwa, Historia wojen i konfliktów zbrojnych, Wybrane zagadnienia z zakresu prawa, Zagrożenia społeczne i zachowania kryminogenne, Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych, Geopolityka, Przedsiębiorczość, Postępowanie administracyjne, Socjologia bezpieczeństwa

Przedmioty kierunkowe

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Zaawansowana metodologia badań nad bezpieczeństwem, Polityki i strategie bezpieczeństwa RP, Bezpieczeństwo terytorialne, Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa, Status prawny funkcjonariuszy służb mundurowych, Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń, Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa, Czynności operacyjno-rozpoznawcze, Edukacja dla bezpieczeństwa, Służba więzienna w Polsce

Przedmioty specjalnościowe (wybieralne)

Zarządzanie i dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego/Zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Psychotraumatologia stresu w sytuacjach zagrożeń/ Interwencja kryzysowa, Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa RP/ Wywiad i kontrwywiad w państwie demokratycznym lub Secret service throughout the system of the safety of the Republic of Poland/Secret intelligence and counterinelligence in the democratic state**, Rola i zadania sił zbrojnych RP w stanach nadzwyczajnych/Operacje pokojowe i stabilizacyjne Sił Zbrojnych RP, Konwojowanie wartości pieniężnych i przesyłek wartościowych/ Systemy alarmowe i monitoringu, Bezpieczeństwo imprez masowych/ Stosowanie środków przymusu bezpośredniego, Probacja i resocjalizacja/Wiktymologia, Bezpieczeństwo zdrowotne Polski/ Kwalifikowana pierwsza pomoc, Proseminarium, Seminarium dyplomowe, Praktyki zawodowe

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Zajęcia praktyczne realizowane są w formie praktycznych ćwiczeń, gier decyzyjnych i symulacyjnych, pozwalających wszechstronnie przygotować studenta do wyzwań współczesności w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Proces dydaktyczny realizowany jest przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury, w tym w szczególności w następujących pracowniach: Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum analiz ryzyka i działań na rzecz bezpieczeństwa, Sali Sportów Obronnych, Siłowni, Strzelnicy multimedialnej, Sali Gier Decyzyjnych. Dopełnienie procesu dydaktycznego stanowią praktyki zawodowe realizowane w takich podmiotach, jak np.: Policja, Straż Pożarna, Wojsko, agencje ochrony osób i mienia, struktury zarządzania kryzysowego, stowarzyszenia.

Zasadniczym celem praktyk jest przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania zadań w szeroko pojętej administracji publicznej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym społecznego, z zakresu zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Istotą praktyk jest to, aby studenci mieli możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów i aby za zgodą kierownika zakładu pracy mogli prowadzić badania empiryczne, które powinny być wykorzystane do realizacji pracy dyplomowej.

Zgodnie z ogólnymi wymogami i kwalifikacjami absolwenta powinien on być przygotowany do pełnienia roli specjalisty zarządzania bezpieczeństwem i przygotowanym do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i innych podmiotów oraz zespołach reagowania kryzysowego.

Celem praktyki zawodowej będzie nabycie i rozwój umiejętności oraz kompetencji zawodowych poprzez praktyczne realizowanie (rozwiązywanie) rzeczywistych zadań zawodowych oraz nabycie umiejętności i zachowań oczekiwanych w środowisku pracy
(np. komunikowania się z indywidualnymi osobami i zespołem, doskonalenie umiejętności organizacji pracy, sumienność odpowiedzialności za powierzone zadania, projektowania procedur bezpieczeństwa, opracowywania planów operacyjnych, dokumentowania i raportowania realizacji zadań, tworzenia polityk bezpieczeństwa). Ponadto istotne będzie zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, w którym będzie odbywał praktykę, szczególnie poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji oraz stosowanych procedur.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Ukończenie studiów magisterskich zdecydowanie zwiększa szansę absolwenta na konkurencyjnym rynku pracy. Uniwersalny, interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia podjęcie aktywności zawodowej zarówno w sektorze prywatnym, publicznym oraz w organizacjach pozarządowych. Studenci zostają przygotowani do rozwiązywania zadań zawodowych występujących m.in. w jednostkach Policji, komórkach zarządzania kryzysowego na poziomie gmin, powiatu oraz województwa, agencjach ochrony, wojsku oraz innych podmiotach działających na rzecz bezpieczeństwa.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia magisterskie) realizuje następujące efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy:

 • charakter, miejsce i znaczenie nauk o bezpieczeństwie w systemie nauk, terminologię im właściwą oraz relacje do innych nauk, a także przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami nauk, wyjaśniając złożone zależności pomiędzy nimi
 • fakty i zjawiska dotyczące różnego rodzaju struktur i instytucji społecznych, funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności Policji, Wojska oraz służb specjalnych, stanowiące zaawansowaną wiedzę obejmującą dyscypliny naukowe tworzące fundamenty teoretyczne studiowanego kierunku oraz kluczowe z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej
 • praktyczne zastosowanie w działalności zawodowej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego wybranych koncepcji i teorii naukowych z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych (w szczególności prawa, psychologii, ekonomii i zarządzania, socjologii, nauk o zdrowiu) oraz złożone zależności między nimi
 • praktyczne zastosowanie wiedzy o istotnych faktach, obiektach i zjawiskach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz teorii wyjaśniających złożone zależności między nimi w działalności zawodowej, a także szczegółowe zagadnienia metodyki wykonywania zadań typowych dla obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego
 • kompetencje, zadania i relacje między instytucjami i strukturami systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz rodzaje więzi społecznych i występujące pomiędzy nimi prawidłowości, w szczególności związane z obszarem bezpieczeństwa wewnętrznego 
 • procesy i zmiany w funkcjonowaniu państwa z uwzględnieniem perspektywy historycznej oraz rządzące nimi prawidłowości mające realny wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne
 • rolę i miejsce człowieka w strukturach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego jako podmiocie konstytuującym struktury i instytucje warunkujące prawidłowe funkcjonowanie państwa w szczególności w stanach zagrożenia i sytuacjach kryzysowych
 • cele, strukturę, podstawy prawne, organizację, zadania i społeczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i zdrowotnego zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym oraz NGO związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym
 • przyczyny oraz skutki zachodzących zjawisk społecznych i ich praktyczny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa społecznego i zdrowotnego człowieka
 • fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, oddziaływujące na funkcjonowanie jednostek, grup i społeczeństw oraz organów i instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
 • ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania związane z wykonywaniem działalności zawodowej w instytucjach i organach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności w służbach mundurowych
 • zasady i znaczenie planowania oraz tworzenia strategii w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • przepisy prawne dotyczące poszanowania praw autorskich oraz własności przemysłowej
 • zasady tworzenia i rozwoju różnorodnych form przedsiębiorczości związanych z obszarem bezpieczeństwa wewnętrznego

w zakresie umiejętności:

 • wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu, interpretacji i oceny przyczyn, a także przebiegu procesów oraz zjawisk społecznych politycznych, gospodarczych i prawnych rzutujących na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz podejmować skuteczne działania diagnostyczne, profilaktyczne i pomocowe w tym zakresie
 • formułować oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy zawodowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego w sposób innowacyjny i kreatywny w nieprzewidywalnych warunkach środowiska społecznego a także wyjaśniać wzajemne relacje pomiędzy nimi
 • formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz, a także dokonywać syntezy, twórczej interpretacji oraz prezentować informacje dotyczące zjawisk społecznych wpływających na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego
 • dobierać i stosować istniejące lub opracowywać nowe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komputerowe, mogące mieć zastosowanie w realizowaniu działalności zawodowej z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego,
  w szczególności służące do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów zawodowych
 • Samodzielnie formułować i weryfikować hipotezy związane z problemami wdrożeniowymi wpływającymi na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego zarówno w skali lokalnej, jak i krajowej
 • stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania, identyfikowania i rozwiązywania problemów i zadań typowych dla działalności zawodowej obejmującej obszar bezpieczeństwa wewnętrznego
 • na pogłębionym poziomie efektywnie i skutecznie komunikować się z jednostkami i grupami społecznymi na tematy specjalistyczne, również w języku obcym
 • prowadzić debatę na tematy związane z zagadnieniami obejmującymi obszar bezpieczeństwa wewnętrznego oraz umiejętnie i poprawnie w sposób merytoryczny argumentować i prezentować własne stanowisko
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią dotyczącą bezpieczeństwa wewnętrznego
 • współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierownicze związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, a także praktycznie wykorzystać pogłębione umiejętności kierowania zasobami ludzkimi w różnych typach organizacji realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
 • samodzielnie i krytycznie planować i uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i nauk pokrewnych, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie
 • dobrać ćwiczenia i formy aktywności fizycznej do poziomu swojej sprawności fizycznej oraz wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi

w zakresie kompetencji społecznych:

 • zachowania krytycyzmu wobec poznanych teorii naukowych, a także odbieranych treści obejmujących zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym wobec poziomu własnej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • uznawania znaczenia posiadanej wiedzy dotyczącej zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, a także zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zawodowego
 • inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz do skutecznego przewidywania wielokierunkowych skutków społecznych swojej działalności
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
 • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w szczególności w służbach mundurowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych i zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego
 • określania w sposób odpowiedzialny priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
 • odpowiedzialnego wykorzystania posiadanej wiedzy i własnych umiejętności w różnorodnych sytuacjach zawodowych
 • rozwijania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych dla dobra innych osób
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej, jej promowania i wymagania etycznych zachowań od innych osób oraz podtrzymywania i rozwijania etosu zawodowego

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra mająca adekwatny dorobek naukowy
i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Zajęcia będą realizowane przez kadrę praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, a których dorobek praktyczny odpowiada zakresowi zakładanych efektów uczenia się i zakresowi tematycznemu powierzonych im zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com