Pielęgniarstwo

 

Cykl kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia obejmuje 2 lata, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Po ich ukończeniu Absolwenci otrzymają tytuł zawodowy magistra.

Wyposażenie pracowni dla kierunku PIELĘGNIARSTWO
zobacz galerię

PROGRAM STUDIÓW

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH: psychologia zdrowia, prawo w praktyce pielęgniarskiej, zarządzanie w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, pielęgniarstwo wielokulturowe, język angielski.

 

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU ZAAWANSOWANEJ PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ: farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych; pielęgniarstwo epidemiologiczne; endoskopia; poradnictwo w pielęgniarstwie; koordynowana opieka zdrowotna; promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne; opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, leczenie nerkozastępcze, cukrzyca, choroba nowotworowa, rany przewlekłe i przetoki, ból, leczenie żywieniowe, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia zdrowia psychicznego.

 

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU  BADAŃ NAUKOWYCH I ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA: badania naukowe w pielęgniarstwie, statystyka medyczna, informacja naukowa, praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej, seminarium dyplomowe.

Ponadto Uczelnia oferuje szereg PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH I FAKULTATYWNYCH np.: problematyka uzależnień w pracy pielęgniarskiej, opieka terapeutyczna w zakresie chorób neurologicznych ze szczególnym uwzględnieniem chorych po udarach mózgowych, podstawy suicydologii, opieka i edukacja terapeutyczna nad dzieckiem chorym i niepełnosprawnym i inne.

Plan studiów stacjonarnych Pielęgniarstwo II stopień

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Zawód pielęgniarki/ pielęgniarza wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy zgodnej z osiągnięciami  nauki oraz rozwijania nowych umiejętności praktycznych, zgodnych ze sztuką opieki pielęgniarskiej. Studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo rozwijają kompetencje zawodowe i osobiste, dostarczają wiedzę specjalistyczną, rozwijają w zakresie samokształcenia, poszerzają perspektywę zawodową i stwarzają nowe możliwości zawodowe i finansowe1Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie farmakoterapii i ordynowania leków w praktyce pielęgniarskiej.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który m.in.:

  • posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;
  • w zakresie umiejętności potrafi: rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych; określa standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta; prowadzi badania naukowe w zakresie medycznym i pielęgniarskim; organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej, opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu; opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej, dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się;

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zakres kształcenia praktycznego obejmuje następujące przedmioty: zarządzanie w pielęgniarstwie, edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych, opieka onkologiczna, wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem), pracownia endoskopowa , podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)

 

Studiuj bezpłatnie razem z nami !!!

___________

1 Uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa to także szansa na wyższe wynagrodzenie (USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych).

 

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com