Konferencje i seminaria

VI Konferencja Naukowa. W dniach 15-16 kwietnia 2013 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu odbyła się konferencja naukowa: Pedagogika opiekuńcza w służbie dziecku i rodzinie. Spotkanie otworzyła Pani dr Beata Zięba-Kołodziej – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych wraz z JM Rektorem Pawłem Maciaszczykiem. Podczas obrad plenarnych swoje wystąpienia przedstawiali: dr hab. Sylwia Badora, dr hab. Zofia Palak, dr hab. Jolanta Szempruch oraz dr hab. Mariusz Jędrzejko. Poruszane zagadnienia wprowadziły uczestników konferencji w tematykę pedagogiki opiekuńczej, której szczegółowe problemy i wyniki badań przedstawiano podczas obrad w sekcjach, koncentrujących się na rodzinie i jej opiekuńczo-wychowawczych problemach oraz na wsparciu instytucjonalnym. Pośród uczestników nie zabrakło przedstawicieli władz miasta, służb mundurowych, przedstawicieli psychologów, pedagogów, lekarzy, jak również naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Dużym zainteresowaniem cieszył się warsztat prowadzony przez  dr. hab. Mariusza Jędrzejko: Dzieci i młodzież a nowe media cyfrowe – szanse, wyzwania, modelowanie, zagrożenia.  Szeroka formuła konferencji, uwzględniającą zarówno historię pedagogiki opiekuńczej, jak i aktualne jej problemy metodologiczne i badawcze pozwoliły na wymianę poglądów teoretyków i praktyków tej inspirującej nauki.

IMG_7734 IMG_7719 IMG_7858
IMG_7768 IMG_7845 IMG_7873
IMG_7882 IMG_7866 IMG_7678
IMG_7665 IMG_7663 IMG_7885

 

V Konferencja Naukowa. W dniach 23-24 listopada 2010 roku odbyła się kolejna konferencja naukowa pn. „Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną”. Organizatorem Konferencji był Instytut Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnobrzegu. Wsparcia udzieliło również Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.
Problematyka Konferencji łączyła teoretyczne i praktyczne kwestie wzrastania dzieci i młodzieży w środowiskach zagrożonych patologią społeczną. W sekcjach poruszano następujące tematy:
• problemowe środowisko rodzinne a jakość życia dzieci i młodzieży,
• indywidualne i społeczne uwarunkowania jakości życia a proces edukacji,
• rodzina niepełna, sieroctwo społeczne, zastępcze rodzicielstwo z perspektywy sytuacji,
• rodzina niepełna, sieroctwo społeczne, zastępcze rodzicielstwo z perspektywy sytuacji,
• nieprzystosowanie społeczne a ryzyko marginalizacji i społecznego naznaczenia,
• młodzież wobec problemów społecznych i zachowań ryzykownych.

Uczestnicy Konferencji reprezentowali ośrodki naukowe z różnych stron Polski, m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademia Jana długosza w Częstochowie, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz z uczelni zagranicznych. Referaty przedstawiali również pracownicy naszej Uczelni.
Obradom przysłuchiwali się pedagodzy i nauczyciele szkół, policjanci, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Tarnobrzega, Sandomierza i innych miejscowości, a także studenci kierunku pedagogika. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty pn. „Bezprzyrządowe sposoby rozpoznawania zachowań ponarkotykowych i podopalaczowych. Zasady postępowania z osobą znajdującą się pod wpływem narkotyków lub dopalaczy” poprowadzone przez prof. dra hab. Mariusza Jędrzejko. Młodzież i nauczyciele szkół średnich mogli natomiast uczestniczyć w interesującym panelu dyskusyjnym nt. „Czy miłość może zabić? Stalking jako nowe oblicze patologii miłości” prowadzonym przez komisarz Joannę Cichlę z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Pokłosiem konferencji jest publikacja pod tytułem:

Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną praca pod redakcją: Zofii Palak, Moniki Piątek, Anny Róg, Beaty Zięby-Kołodziej

Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną
praca pod redakcją: Zofii Palak, Moniki Piątek, Anny Róg,
Beaty Zięby-Kołodziej


IV Konferencja naukowa na temat: „Antyspołeczność. Diagnoza-Profilaktyka-Interwencja”, odbyła się w dniach 21-22 września 2009 roku. W konferencji wzięło udział 41 osób, w tym m. in. z takich ośrodków akademickich jak: Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Uniwersytet Śląski, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Jana Długosza w Częstochowie. Tematyka konferencji oscylowała wokół wielorakich, zróżnicowanych źródeł i przejawów antyspołeczności oraz aspołeczności. Przedstawione referaty obrazowały:
• mechanizmy narastających procesów patologii społecznej,
• potrzebę eksploracji nowych badań w związku ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym,
• wyniki badań prowadzonych w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich,
• profilaktykę i interwencję społeczną wobec tych zjawisk.
Konferencja umożliwiała dyskusję i udzielenie odpowiedzi na pytania odnoszące się do problematyki etiologii antyspołeczności i sposobów jej przeciwdziałania, łagodzenia lub korygowania.
Wyniki konferencji (32 artykuły) zostały upowszechnione w formie monografii wydanej przez Uczelnię zatytułowanej:

Antyspołeczność. Diagnoza-Profilaktyka-Interewncja praca pod redakcją: Zdzisława Bartkowicza, Józefa Rejmana


III Konferencja naukowa na temat: „System opieki i pomocy społecznej- założenia i rzeczywistość” odbyła się w dniach 26-28.09.2007 roku. Wszystkie obrady odbywały się już w nowym budynku dydaktycznym Uczelni. Doskonałe wyposażenie multimedialne zdecydowanie uatrakcyjniło i ułatwiło wygłaszanie referatów przez poszczególnych uczestników konferencji. Tematyka konferencji oscylowała wokół następujących zagadnień:
• funkcjonowanie instytucji opiekuńczo – wychowawczych i socjalnych we współczesnej rzeczywistości – konteksty prawne, filozoficzne, polityczne i wychowawcze;
• wsparcie społeczne, jako współczesny wyznacznik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
• uwarunkowania skuteczności i problemy w działalności wychowawczo – pomocowej.
Tak, jak dwa lata wcześniej, tym razem również podczas spotkania naukowego obecnych było wielu wybitnych naukowców: prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, dr hab. Danuta M. Piekut – Brodzka prof. APS, prof. dr hab. Ewa Kantowicz prof. UWM, ks. dr hab. Adam Solak prof. UKSW, prof. dr hab. Henryk Cudak, prof. dr hab. Sylwia Badora, prof. dr hab. Iryna Kurlyak, prof. dr hab. Barbara Kałdon. Niezwykle liczny był udział pracowników instytucji zajmujących się pracą socjalną i organizowaniem pomocy społecznej. Pozwoliło to na szeroką wymianę doświadczeń i poglądów między naukowcami a praktykami. Po konferencji została wydana praca:

System Opieki i Pomocy. Założenia a rzeczywistość praca pod redakcją: Renaty Stojeckiej-Zuber, Anny Róg

System Opieki i Pomocy. Założenia
a rzeczywistość praca pod redakcją: Renaty Stojeckiej-Zuber, Anny Róg


 II Konferencja naukowa na temat: „Pedagogika wobec współczesnych problemów socjalnych i patologii społecznych” odbyła się w dniach 21-23.09.2005.  2kn4

Tematyka spotkania dotyczyła takich zagadnień, jak:
• problemy społeczne,
• opieka nad dzieckiem szczególnej troski,
• patologie społeczne i możliwości im zapobiegania,
• wsparcie społeczne,
• realizacja działań związanych z opieką, wychowaniem i resocjalizacją.

2kn1 2kn2 2kn3

Do podniesienia rangi naukowej organizowanego spotkania zdecydowanie przyczynił się udział wybitnych przedstawicieli nauki, takich jak: prof. zw. dr hab. Aleksander Nalaskowski, prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj – Nowakowa,prof. zw. dr hab. Andrzej M. de Tchorzewski, prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, dr hab. Sylwia Badora, prof. dr hab. Józef Binnebesel, prof. dr hab. Krystyna Chałas, prof. dr hab. Irena Kurlak, prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek, prof. dr hab. Kazimierz Górka, dr Albin Kelm. Udział w konferencji wzięli także naukowcy z Uniwersytetu Lwowskiego. Pokłosiem zorganizowanej konferencji były trzy publikacje:

Nowe zadania polityki społecznej - patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego pod redakcją Elżbiety Trafiałek

Nowe zadania polityki społecznej – patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego
pod redakcją Elżbiety Trafiałek

Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji pod redakcją: Sylwii Badory, Renaty Stojeckiej-Zuber

Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji pod redakcją: Sylwii Badory, Renaty Stojeckiej-Zuber

Rodziny problemowe i możliwości ich wspomagania pod redakcją Renaty Stojeckiej - Zuber i Anny Róg

Rodziny problemowe i możliwości ich wspomagania pod redakcją Renaty Stojeckiej – Zuber i Anny Róg


Konferencja naukowa na temat: „Pomoc Społeczna – potrzeby i możliwości”, zorganizowana została przez pracowników Instytutu Pedagogiki. Odbyła się w dniach 18-20 września 2003 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Konferencja ta jako pierwsza zorganizowana przez pracowników Instytutu Pedagogiki, była szczególna, bowiem miała charakter międzynarodowy. Tematyka spotkania oscylowała wobec takich kwestii jak:
• Polityka społeczna w zintegrowanej Europie
• Historia pracy socjalnej
• Antropologia ubóstwa
• Problematyka rozwoju systemu opieki nad dzieckiem
• Strategie polityki społecznej wobec zjawisk społecznej ekskluzji

1kn1 1kn2 1kn3
1kn4 1kn5 1kn6

Podczas konferencji obecni byli wybitni przedstawiciele nauki, którzy swoją obecnością zaakcentowali tę pionierską w dziejach Uczelni konferencję. Wymienić tu należy przede wszystkim: prof. dr hab. Katarzynę Głąbicką (WSP TWP Warszawa), prof. nadz. dr hab. Danutę M. Piekut-Brodzką (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), prof. dr hab. Sylwię Badorę (WSP Częstochowa), ks. prof. dr hab. Czesława Cekierę (KUL Lublin), prof. zw. dr hab. Zofię Kawczyńską-Butrym (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn). Na konferencję przybyli także pracownicy z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego między innymi. doc. Iryna Myszczyszyn oraz doc. Maria Szwed. Wygłoszonych 38 referatów stało się podstawą do powstania publikacji zatytułowanej:

Pomoc społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności (wybrane zagadnienia z teorii i praktyki) praca pod redakcją: Elżbiety Trafiałek, Anny Kieszkowskiej i Renaty Stojeckiej-Zubers

Pomoc społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności (wybrane zagadnienia z teorii
i praktyki) praca pod redakcją: Elżbiety Trafiałek, Anny Kieszkowskiej i Renaty Stojeckiej-Zuber

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com