O współpracy

W misję i wizję Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wpisana jest współpraca nie tylko z instytucjami lokalnymi, ale i z różnymi podmiotami działającymi w szerszym środowisku. Założenia te realizuje również Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. Swoim zakresem współpraca ta obejmuje:

  • dla kierunku Pedagogika: instytucje edukacyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze i socjalizacyjne, pomocowe, terapeutyczne, resocjalizacyjne, zakłady karne,
  • dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne: instytucje administracji rządowej i samorządowej zajmujące się bezpieczeństwem państwa i obywateli oraz zarządzaniem kryzysowym (zespoły, centra, komórki zarządzania kryzysowego funkcjonujące w urzędach gmin, urzędach miast, starostwach powiatowych), jednostki policji, jednostki straży pożarnej, firmy ochrony i mienia,
  • dla kierunku Pielęgniarstwo: szpitale, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje ochrony zdrowia, placówki opiekuńczo-pielęgnacyjne, placówki podstawowej opieki zdrowotnej,
  • w związku z uruchomieniem nowego kierunku: PSYCHOLOGIA: poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki szkolno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży, środowiskowe domy samopomocy, jednostki wojskowe, centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej oraz wsparcia dla ofiar przemocy, areszty śledcze, ośrodki kuratorskie, sąd okręgowy w Tarnobrzegu, zakłady karne.

 

Współpraca ta pozwala na pozyskiwanie informacji służących do projektowania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także stanowi ważny element doskonalenia jakości kształcenia.

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com