Współpraca z innymi podmiotami

Współpraca Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych z innymi podmiotami odbywa się poprzez realizację badań na rzecz środowiska społeczno-gospodarczego (tematy prac dyplomowych, publikacje pracowników) oraz badań naukowych dla potrzeb sektora publicznego i prywatnego w województwie podkarpackim.

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym odbywa się głównie poprzez porozumienia dotyczące odbywania praktyk zawodowych studentów Wydziału, udział przedstawicieli biznesu w organizowanych konferencjach krajowych i międzynarodowych, organizowanie na uczelni targów pracy i edukacji, prowadzenie przez praktyków zajęć dydaktycznych na uczelni, funkcjonowanie uczelnianego biura karier oraz członkostwo w organach doradczych Wydziału (Rada Pracodawców). Współpraca ta odbywa się przede wszystkim w zakresie kształtowania efektów uczenia się dla poszczególnych kierunków studiów, tworzenia programów studiów, prowadzenia kształcenia wynikającego z potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy.

Studenci oraz pracownicy Wydziału realizują także indywidualne oraz zespołowe projekty badawcze, których celem jest diagnoza konkretnych problemów społeczności powiatu tarnobrzeskiego i Tarnobrzega np. badanie  ankietowe mieszkańców Zawichostu i okolic, poświęcone poczuciu ich bezpieczeństwa, przeprowadzone na placu targowym tej miejscowości czy postrzeganie pielęgniarstwa i pielęgniarek przez mieszkańców Podkarpacia – w I etapie projektu przebadano do 341 mieszkańców Podkarpacia. Inne badania naukowe prowadzone na Wydziale dotyczą mi in.: świadomości prozdrowotnej pracowników służby zdrowia, studentów kierunku pielęgniarstwo, mieszkańców miasta Tarnobrzega i okolic na temat chorób cywilizacyjnych oraz zagrożeń wynikających z współczesnego stylu życia, administracyjnych i etycznych aspektów służby policyjnej czy wiedzy rodziców dotyczącej zaburzeń funkcjonowania dzieci i młodzieży.

W dniu 22 stycznia 2019 r., Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, dr Paweł Maciaszczyk oraz Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu, Podinspektor Stanisław Sekuła, podpisali porozumienie w sprawie korzystania przez funkcjonariuszy służb mundurowych ze strzelnicy multimedialnej stworzonej na naszej Uczelni na potrzeby kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com