Badania naukowe

Działalność naukowa Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych jest ważnym elementem rozwoju naukowego kadry i podnoszenia jakości kształcenia.

Działalność naukowo-badawcza ukierunkowana jest na wspieranie kształtowania u studentów postaw aktywnych, które w dalszej perspektywie mogą powodować szersze zmiany społeczno-kulturowe i ekonomiczne w subregionie tarnobrzeskim. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera kategoria samozatrudnienia, pozwalająca na odejście od modelu pracownika najemnego.

Potwierdzeniem sensu podejmowanej działalności Uczelni na rzecz wspierania przedsiębiorczości jest przyznanie wyróżnienia „Pozytywista Roku 2008” dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu za popieranie przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia Polaków oraz wkład wniesiony w organizację Tarnobrzeskiego Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Turystyce.

Główne problemy badawcze związane są ze orientacją, z nurtem dydaktyczno-naukowym Wydziału w obszarze szeroko rozumianych uwarunkowań przedsiębiorczości. Wyrazem naukowej aktywności są organizowane w cyklu dwuletnim Konferencje Naukowe Uwarunkowania przedsiębiorczości, skupiające uznane osobistości świata nauki z wiodących Uczelni Ekonomicznych w Polsce, jak i pracowników naukowych dyscyplin pokrewnych, których naukowe rozważania i dyskursy pozwalają na interdyscyplinarną analizę kategorii przedsiębiorczości. Dotychczas odbyło się sześć ogólnopolskich konferencji naukowych:

2002 rok – Uwarunkowania przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, Baranów Sandomierski,

2004 rok – Uwarunkowania przedsiębiorczości, Baranów Sandomierski;

2006 rok – Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, Baranów Sandomierski;

2008 rok – Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność, Arłamów;

2010 rok – Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność, Baranów Sandomierski;

2012 rok – Przedsiębiorczość – natura i atrybuty,  Baranów Sandomierski.

Wyniki naukowej dyskusji zostały opublikowane w publikacjach monograficznych. Obok cyklicznych konferencji naukowych organizowane są także seminaria naukowe o tematyce lokalnej: Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym (2005), Autorytet – Doświadczenie intelektualne – Inspiracje (2008), Turystyka i rekreacja w kreowaniu przedsiębiorczości – aspekty lokalne i regionalne (2010), Turystyka i rekreacja  a przedsiębiorczość, wychowanie i zdrowie (2013), Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem – uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i systemowe (2014)
a także aktywizujące działalność naukową studentów, także w tym obszarze problemowym (II i III, IV, V Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, z cyklu „Wyzwania XXI wieku”(2011, 2012, 2013, 2014 rok).

Obecnie na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych realizowane są następujące projekty badawcze:

• Aspekty rozwoju przedsiębiorstw w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ”EURO-PARK WISŁOSAN”

• Czynniki kształtowania przedsiębiorczej orientacji na poziomie gminy.

• Kategoria zaufania w zarządzaniu wiedzą oraz możliwości jej operacjonalizacji

• Badania jakościowe rynku produktów tradycyjnych

• Administracja publiczna wobec wyzwań współczesności

• Ocena rozwoju i dokonań małych i średnich przedsiębiorstw w PolscePHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com