Ekonomia menedżerska

EKO MEN

 

Studia na kierunku Ekonomia menedżerska będą realizowane na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty kształcenia ogólnego

Socjologia organizacji, Psychologia, Etyka biznesu, Wychowanie fizyczne, Ochrona własności intelektualnej, Prawo patentowe, BHP, Język obcy, Technologie informacyjne

Przedmioty kształcenia podstawowego

Matematyka, Podstawy prawa, Mikroekonomia, Podstawy organizacja i zarządzania, Rachunkowość, Zarządzanie, Statystyka opisowa, Podstawy makroekonomii, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Przedsiębiorczość, Polityka społeczna i gospodarcza, Finanse

Przedmioty kierunkowe

Analiza i planowanie strategiczne, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Podstawy ekonomii menedżerskiej, Podstawy marketingu i badań rynkowych, Techniki twórczego myślenia, Analiza ekonomiczna, Analiza rynku i konkurencji, Otoczenie prawne z elementami prawa gospodarczego, Public relations, Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalnościowe (wybieralne)

Analiza finansowa, Sprawozdawczość finansowa wg MSSF, Logistyka, Zarządzanie projektami, Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw, Strategie przedsiębiorcze, E-biznes, Wykorzystanie komputerów w biznesie, Negocjacje, Komunikacja interpersonalna, Gry decyzyjne, Techniki menedżerskie, Biznes plan, Plan marketingowy, Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość zarządcza, Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Ekonomika małej firmy, Rachunkowość finansowa, Rachunek kosztów, Jakość w biznesie, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ubezpieczenia, Controling, Ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego, Przedsiębiorczość w turystyce, Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych, Marketing międzynarodowy, Procesy innowacyjne, Nowoczesne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem

Plan studiów stacjonarnych Ekonomia Menedżerska I stopnia 
Plan studiów niestacjonarnych Ekonomia Menedżerska I stopnia 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci kierunku Ekonomia menedżerska odbywają zajęcia praktyczne i praktyki w:

 • biurach rachunkowych
 • urzędach skarbowych
 • kancelariach podatkowych
 • zakładach i firmach ubezpieczeniowych
 • jednostkach samorządu terytorialnego
 • starostwach powiatowych
 • Agencjach Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • domach kultury
 • centrach opieki nad dzieckiem
 • Miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji
 • przedsiębiorstwach zorganizowanych wg różnych form prawno-organizacyjnych,
  a zajmujących się działalnością usługową, produkcyjno – usługową, handlową

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku Ekonomia menedżerska może pracować m.in. jako doradca finansowy, księgowy, doradca bankowy, pracownik urzędu skarbowego, ZUS, NFZ, doradca podatkowy, analityk finansowy, agent ubezpieczeniowy, audytor finansowy, specjalista ds. rachunkowości zarządczej. Ukończenie tego kierunku daje możliwość uzyskania pracy w różnego rodzaju podmiotach (przedsiębiorstwa, urzędy, instytucje finansowe, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe). Uzyskane kompetencje pozwolą także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Ekonomia menedżerska

w zakresie wiedzy będzie znał:

podstawy ekonomii oraz zarządzania
zasady funkcjonowania gospodarki na poziomie makro – i mikroekonomicznym
mechanizmy tworzenia, funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych
system finansowy państwa, gospodarki i przedsiębiorstw
metody i narzędzia analizy zjawisk gospodarczych
zasady i narzędzia z rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz kontroli finansowej i audytu wewnętrznego
standardowe metody matematyczne, statystyczne oraz narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych
zasady zastosowania standardowych metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności

w zakresie umiejętności będzie potrafił:

trafnie identyfikować i formułować problemy ekonomiczne i je rozwiązywać w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej
tworzyć i wykorzystywać analizy ekonomiczne
posługiwać się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi w pracy zawodowej ekonomisty i menadżera
tworzyć organizacje różnych typów (bądź wybranych jej obszarów) i kierować nimi
zarządzać metodą projektową
efektywnie wykorzystywać zasoby organizacji, tworzyć i wdrażać strategie rozwoju organizacji

w zakresie kompetencji społecznych będzie:

wykazywać się inicjatywą w rozwiązywaniu problemów oraz proponowania nowych wdrożeń
dążyć do samorozwoju i odpowiedzialnie podejmować decyzje
komunikatywny, umiejący pracować w grupie, w tym do podejmować różne role
zorientowany na klienta
mieć świadomość prawnych i etycznych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia będzie gwarantowała kadra mająca adekwatny dorobek naukowy
i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem zawodowym.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UCZELNIA OFERUJE:
Bezpłatne studia stacjonarne
Stypendia: Rektora, Ministra, socjalne i dla osób niepełnosprawnych
Studia dla osób w każdym wieku
Bezpłatne szkolenia
Naukę następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego
i rosyjskiego
Możliwość aktywnego uprawiania sportu
Nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów
Przyjazną infrastrukturę dla osób niepełnosprawnychPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com