Finanse i rachunkowość

FIR

 

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość są realizowane na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty podstawowe

Matematyka, Mikroekonomia, Makroekonomia, Statystyka, Prawo, Ekonometria, Podstawy organizacji i zarządzania, Podstawy rachunkowości, Finanse, Przedsiębiorczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, Psychologia, Socjologia organizacji, Etyka gospodarcza, Filozofia

Przedmioty kierunkowe

Matematyka finansowa, Ekonomia matematyczna, Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, Finanse przedsiębiorstwa, Analiza ekonomiczna, Rachunkowość zarządcza, Finanse publiczne, Bankowość, Rynki finansowe, Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalnościowe (wybieralne)

Rachunkowość finansowa II, Rachunek kosztów, Organizacja prac księgowych, Rachunkowość podatkowa, Rachunkowość sektora publicznego, Rachunkowość bankowa, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Controling strategiczny i operacyjny, Finanse instytucji bankowych i ubezpieczeniowych, Rynki i inwestycje finansowe, Programy finansowo-księgowe specjalistyczne, Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy, Ubezpieczenia gospodarcze, Biznes plan, Plan marketingowy, Marketing w przedsiębiorstwie, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Sprawozdawczość finansowa wg MSSF, Doradztwo podatkowe, Analiza finansowa, Optymalizacja podatkowa, Pośrednictwo finansowe i usługi finansowe, Rewizja ksiąg rachunkowych

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Plan studiów stacjonarnych Finanse i Rachunkowość I stopnia 
Plan studiów niestacjonarnych Finanse i Rachunkowość I stopnia 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość odbywają zajęcia praktyczne i praktyki w:

  • bankach
  • biurach rachunkowych
  • urzędach skarbowych
  • zakładach i firmach ubezpieczeniowych
  • urzędach miast i gmin (wydziałach finansowych)
  • fundacjach i stowarzyszeniach (komórkach finansowych)
  • przedsiębiorstwach zorganizowanych wg różnych form prawno-organizacyjnych, a zajmujących się różnymi rodzajami działalności (komórkach finansowych)

Uczelnia wprowadziła nowoczesne podejście do kształcenia umiejętności praktycznych pożądane na współczesnym rynku pracy w sektorze finansowym i biurach rachunkowych. Stosuje na zajęciach nowoczesne, aktywizujące metody dydaktyczne wdrażane m.in. w symulatorach firm, promuje prace projektowe i zajęcia warsztatowe ukierunkowane na samodzielne i zespołowe opracowywanie biznesplanów, zarządzania finansami, analizy finansowe, które są wykorzystywane do optymalizowania decyzji gospodarczych i ekonomicznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach jako: księgowi, analitycy finansowi, asystenci doradców inwestycyjnych oraz menedżerowie. Absolwenci dzięki posiadanej wiedzy i zdobytym umiejętnościom mogą również rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Finanse i rachunkowość

w zakresie wiedzy będzie znał:

zasady funkcjonowania systemu finansowego
podstawy ekonomii
zasady prowadzenia rachunkowości
nowoczesne usługi finansowe
system podatkowy, zasady kontroli finansowej i audytu wewnętrznego
zasady funkcjonowania komercyjnych i publicznych instytucji finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, giełdy papierów wartościowych, urząd skarbowy, NFZ, zakłady ubezpieczeń społecznych)
prawne i formalne podstawy funkcjonowania systemu rachunkowości i finansów
zasady prowadzenia działalności gospodarczej

w zakresie umiejętności będzie potrafił:

używać metod i narzędzi z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości
analizować podstawowe zjawiska gospodarcze
stosować prawo w zakresie finansów i rachunkowości
przygotować dokumentację księgowo-finansową do celów ewidencyjno-decyzyjnych w organizacji
realizować analizę ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych
identyfikować czynniki ryzyka i stosować modele zarządzania ryzykiem
obliczać obciążenia fiskalne i optymalizować podatki

w zakresie kompetencji społecznych będzie:

potrafił rozwijać swe umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości
pracował w grupie wspólnie rozwiązując problemy z zakresu finansów i rachunkowości
identyfikował i rozstrzygał dylematy oraz obowiązki związane z wykonywaniem zawodu finansisty i księgowego
myślał i działał w sposób przedsiębiorczy, jako pracownik, kierownik lub osoba pracująca na własny rachunek
miał świadomość znaczenia wiedzy z zakresu finansów dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych i jej zmienności

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra naukowo-dydaktyczna mająca adekwatny dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem zawodowym.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UCZELNIA OFERUJE:
Bezpłatne studia stacjonarne
Stypendia: Rektora, Ministra, socjalne i dla osób niepełnosprawnych
Studia dla osób w każdym wieku
Bezpłatne szkolenia
Naukę następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego
i rosyjskiego
Możliwość aktywnego uprawiania sportu
Nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów
Przyjazną infrastrukturę dla osób niepełnosprawnychPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com