Ekonomia menedżerska

 

Studia magisterskie (drugiego stopnia) na kierunku Ekonomia menedżerska realizowane są na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Czas trwania studiów wynosi 2 lata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty kształcenia ogólnego

Język obcy, Wychowanie fizyczne, Prawo patentowe, BHP

Przedmioty kształcenia podstawowego

Ekonomia II, Organizacja i zarządzanie, Historia myśli ekonomicznej, Prawo gospodarcze, Rachunkowość, Wnioskowanie statystyczne, Modelowanie i prognozowanie ekonometryczne

Przedmioty kierunkowe

Analiza ekonomiczno-finansowa, Zarządzanie finansami firmy, Podstawy ekonomii menedżerskiej II, Analityka rynku, Rynek usług, Zarządzanie procesami biznesowymi, Ekonomika inwestycji, Zarządzanie projektami, Negocjacje i public relations, Etyka gospodarcza, Seminarium dyplomowe.

Przedmioty specjalnościowe (wybieralne)

Coaching, Zarządzanie personelem, Zarządzanie produktem, Merchandising, Zarządzanie jakością, Nowoczesne metody zarządzania, Finansowanie przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami osobistymi, Polityka ekonomiczna, Rozwój lokalny i regionalny, e-Marketing, e-Biznes, Programy komputerowe w rachunkowości, Controlling i inne wybieralne w ramach przedmiotów do wyboru (np. Prawo podatkowe, Konsumencka ocena jakości, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Podstawy Business Intelligence, Zarządzanie w sektorze publicznym, Leasing i franchising, Audyt wewnętrzny, Psychologia organizacji i inne)

Plan studiów stacjonarnych Ekonomia Menedżerska II stopnia 
Plan studiów niestacjonarnych Ekonomia Menedżerska II stopnia 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci kierunku Ekonomia menedżerska odbywają zajęcia praktyczne i praktyki w:

 • Przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności (produkcyjne, usługowe, handlowe)
 • Instytucjach sektora publicznego rządowego i samorządowego (urzędy skarbowe, ZUS, urzędy gminne, jednostki samorządu terytorialnego i inne)
 • Podmiotach sektora finansowego (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, kancelarie podatkowe i inne)
 • Organizacjach sektora non-profit (stowarzyszenia, fundacje i inne)
 • Innych podmiotach, w których mają miejsce procesy zarządcze i ekonomiczne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Ukończenie studiów magisterskich zdecydowanie zwiększa szansę absolwenta na konkurencyjnym rynku pracy. Uniwersalny, interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia podjęcie aktywności zawodowej zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Absolwent przygotowany jest także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a osoby zainteresowane rozwojem naukowym mogą podjąć studia doktoranckie.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Ekonomia menedżerska (studia magisterskie)

w zakresie wiedzy będzie:

 • posiadał rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu
 • znał uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej
 • miał rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie uczestniczącym w życiu gospodarczym
  i społecznym
 • w sposób pogłębiony znał metody i narzędzia wykorzystywane w analizie i opisie funkcjonowania różnych obszarów gospodarki oraz instrumenty prognozowania przyszłych scenariuszy i zjawisk rynkowych
 • znał i rozumiał regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych dotyczących poszczególnych podmiotów gospodarki
 • miał pogłębioną wiedzę o prawidłowościach rządzących funkcjonowaniem rynku oraz uwarunkowaniach rozwoju podmiotów gospodarczych
 • miał pogłębioną wiedzę w zakresie zasad zarządzania przedsiębiorstwem, funkcjonowania instytucji
  i rynków finansowych oraz inwestowania
 • znał zastosowania metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności
 • znał metody matematyczne, statystyczne oraz narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych
 • znał zasady i narzędzia uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej

w zakresie umiejętności będzie:

 • potrafił prawidłowo interpretować i wyjaśniać zdarzenia gospodarcze zachodzące w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych i pozagospodarczych
 • potrafił szczegółowo opisywać i analizować skutki zmian gospodarczych z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych formułując przy tym własne opinie i zalecenia
 • potrafił samodzielnie proponować rozwiązania problemów zarządczych w podmiotach gospodarczych oraz wdrażać racjonalne rozwiązania wyprowadzone w wyniku sporządzonej analizy
 • posiadał pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych i zarządczych występujących w podmiotach gospodarczych
 • posiadał pogłębioną umiejętność interpretowania przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą oraz stosowania norm prawnych, zawodowych i etycznych w rozwiązywaniu wybranych problemów występujących w życiu gospodarczym.
 • posiadał pogłębioną umiejętność prowadzenia i dokumentowania prac badawczych w obszarze nauk ekonomicznych i pokrewnych
 • potrafił dobierać i wykorzystywać zaawansowane metody i narzędzia właściwe dla ekonomii do prognozowania i modelowania złożonych procesów gospodarczych dotyczących zjawisk z różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego

w zakresie kompetencji społecznych będzie:

 • potrafił współdziałać w zespole przyjmując różne role
 • umiał identyfikować i rozstrzygać dylematy oraz obowiązki związane z wykonywaniem zawodu ekonomisty i menedżera, w warunkach społecznie odpowiedzialnego biznesu
 • posiadał zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych projektów, jak również posiadał świadomość skutków podejmowanych przez siebie decyzji
 • wykazywał się postawą przedsiębiorczą, jako pracownik, menedżer lub osoba pracująca na własny rachunek
 • będzie miał świadomość znaczenia wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów oraz prawa dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych i jej zmienności

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia będzie gwarantowała kadra mająca adekwatny dorobek naukowy
i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem zawodowym.


UCZELNIA OFERUJE:
• Bezpłatne studia stacjonarne
Stypendia: Rektora, Ministra, socjalne i dla osób niepełnosprawnych
Studia dla osób w każdym wieku
Bezpłatne szkolenia
• Naukę następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego
i rosyjskiego
Możliwość aktywnego uprawiania sportu
Nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów
Przyjazną infrastrukturę dla osób niepełnosprawnychPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com