Konferencje i seminaria

10 kwietnia 2014 roku

Tarnobrzeg

 V Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych „Wyzwania XXI wieku – człowiek, kultura, nauka, postęp”.

Celem  sesji było upowszechnianie wartości poznawczych, propagowanie aktywnych i twórczych postaw studentów oraz tworzenie klimatu akademickiej dyskusji naukowej. Człowiek, kultura, nauka, postęp to kluczowe tematy, wokół których koncentrowały się  wystąpienia uczestników sesji, podczas wymiany doświadczeń na naukowej niwie. Poszukiwania te pozwoliły  także na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń oraz pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami studenckimi Naszego Kraju.

 

 


 

23 maja 2013 roku
Tarnobrzeg
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Turystyka i rekreacja a przedsiębiorczość, wychowanie i zdrowie


Konferencja miała na celu wymianę poglądów, przedstawienie wyników badań naukowych realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą oraz stworzenie platformy do dyskusji dla przedsiębiorców, władz samorządowych, instytucji turystycznych, doradczych i przedstawicieli środowiska naukowego nad determinantami kształtującymi rozwój turystyki i rekreacji. Ze względu na interdyscyplinarny charakter tematyki konferencji do debaty zaproszono przedstawicieli wszystkich nauk społecznych i humanistycznych.

Problematyka konferencji koncentrowała się wokół następujących obszarów tematycznych:

Przedsiębiorczość w kreowaniu turystyki i rekreacji

Marka w promocji regionu

Agroturystyka w kraju i za granicą

Innowacyjność usług turystycznych

Produkty tradycyjne i regionalne w turystyce i promocji regionu

Światowy kryzys i jego implikacje wobec turystyki

Turystyka i rekreacja a resocjalizacja

Propagowanie i rozwój rekreacji fizycznej

Wychowanie młodzieży a turystyka i rekreacja

Współczesny człowiek w aspekcie zdrowia, czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji

Turystyka i rekreacja wobec zdrowia i preferencji osób starszych i niepełnosprawnych

Współczesne wyzwania w turystyce prozdrowotnej

Turystyka uzdrowiskowa w regionie, kraju i na świecie

Zdrowie a turystyka

W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Uniwersytetu Lwowskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych i instytucji pozarządowych.

 


20-21 września 2012 roku
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Baranów Sandomierski

Przedsiębiorczość – natura i atrybuty

 

Myśl przewodnia konferencji koncentrowała się wokół następujących tez:

Twórcza destrukcja – schumpeterowska natura przedsiębiorczości

Przesłanki ewolucji przedsiębiorczości

Praxis przedsiębiorcy

Atrybuty podmiotowo-przedmiotowe przedsiębiorczości

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Morskiej w Gdyni.Patronat nad konferencją objęli: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas-Hul.

 

 


 

28 października 2010
I Konferencja Naukowa
Tarnobrzeg

Turystyka i rekreacja w kreowaniu przedsiębiorczości – aspekty lokalne i regionalne

 

Turystyka i rekreacja ze względu na swój interdyscyplinarny charakter wiążą współzależnie różne sektory i dziedziny gospodarki, stymulując rozwój lokalny i regionalny. Aktywizując różnorodne środowiska i potencjały wyzwalające przedsiębiorczość, stanowią pomost pomiędzy działalnością gospodarczą a społeczną, umożliwiają realizację różnych zainteresowań i pasji, kształtują optymalną alokację zasobów. Tematyka Konferencji koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących uwarunkowań przedsiębiorczości w turystyce i rekreacji w skali lokalnej i regionalnej oraz jej przejawów w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych i konkurencyjnych w zakresie:

kształtowania przedsiębiorczych postaw i motywacji wewnętrznej liderów przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych,

kreowania unikatowego produktu turystycznego wobec indywidualizacji popytu,

koncepcji rozwoju turystyki i rekreacji,

przesłanek wzrostu znaczenia wypoczynku i rekreacji,

tworzenia klimatu i warunków dla przedsiębiorczych (innowacyjnych) przedsięwzięć turystycznych na szczeblu lokalnym i regionalnym, w tym ukierunkowanych na małe i średnie przedsiębiorstwa,

innowacyjnych form partnerstwa i sieci współpracy.


21-22 września 2008
IV Konferencja Naukowa
Arłamów

Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność


Problematyka konferencji koncentrowała się wokół wyzwań współczesności, których szczególną eksplikację stanowi różnorodność i zmienność. Kategorie te, można rozpatrywać w kontekście schumpeterowskiej twórczej destrukcji, jak też w perspektywie kontinuum stałości i rozwoju. Organizatorzy wraz z Gośćmi szukali odpowiedzi na pytanie: jaki jest zakres zmian oraz ich przejawów wobec konieczności zachowanie ciągłości, trwałości fundamentu twórczej aktywności człowieka? W drodze wymiany poglądów, refleksji zgłębiono pojęcie uwarunkowań przedsiębiorczości w świetle wartości i zasad, mających uniwersalny charakter w działaniu przedsiębiorcy. W kontekście postawionego problemu zwrócono uwagę na różnorodność interpretacji uwarunkowań przedsiębiorczości.

Myśl przewodnia konferencji koncentrowała się wokół trzech następujących tez:

Twórczość i proinnowacyjna aktywność.

Różnorodność, zmiana i przedsiębiorczość.

Niezmienność a przedsiębiorczość.

 

 


 

18-19 września 2006
III Konferencja Naukowa
Baranów Sandomierski

Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne

 

Celem konferencji było poznanie i wymiana poglądów w zakresie uwarunkowań przedsiębiorczości na gruncie wiedzy interdyscyplinarnej, uwzględniając także ostatnie lata obecności Polski w Unii Europejskiej i pojawiające się tendencje zmian w procesach społeczno-gospodarczych i kulturowych. Zmiany te, odzwierciedlające proces schumpeterowskiej „twórczej destrukcji”, której głównym kreatorem jest człowiek czynu, sprawca „dziania się”, stanowią o istocie rozwoju gospodarczego i społecznego. Dyskusja merytoryczna konferencji koncentrowała się w dwóch podstawowych obszarach:

Antropologiczno-społeczne aspekty aktywności człowieka

Przedsiębiorczość w procesie działania człowieka i jej aspekt etyczny

W ramach głównych sekcji obradowano w następujących blokach tematycznych:

Przesłanki przedsiębiorczości – problemy teoretyczne i metodologiczne;

Kreatywność człowieka w procesie gospodarowania;

Internalizacja wartości przesłanką postawy przedsiębiorczej;

Etyczne podstawy przedsiębiorczości;

Przedsiębiorca na Jednolitym Rynku Europejskim

 

 


 

9-10 września 2004
II Konferencja Naukowa
Baranów Sandomierski

Uwarunkowania przedsiębiorczości

 

Problematyka konferencji koncentrowała się wokół trzech obszarów problemowych:

Fenomen przedsiębiorczości – mechanizmy i doświadczenia funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce.

Intraprzedsiębiorczość.

Etyczny i społeczno-kulturowy wymiar przedsiębiorczości.

 


4-6 września 2002
I Konferencja Naukowa
Baranów Sandomierski

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com