O wydziale

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Informacje o Wydziale

          Na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych realizowane są studia na kierunkach o profilu praktycznym: Finanse i rachunkowość i Ekonomia menedżerska (studia pierwszego stopnia) oraz Ekonomia menedżerska (studia drugiego stopnia). Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem wyższego wykształcenia zawodowego z tytułem licencjata, co umożliwia absolwentom podjęcie studiów drugiego stopnia. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (licencjackie: pierwszego stopnia)

          Finanse i rachunkowość to prorynkowy kierunek w ofercie Uczelni, ukierunkowany na uzyskanie przez studenta najnowszej wiedzy w zakresie ekonomii i finansów, kładący nacisk na praktyczne, nowoczesne i prorynkowe nauczanie. Program kształcenia obejmuje bogaty wymiar specjalistycznych praktyk zawodowych oraz ćwiczeń, które pozwalają na doskonalenie umiejętności i rozwój kompetencji społecznych dostosowanych do współczesnego rynku pracy. Studia dają wiedzę z zakresu finansów i ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania przedsiębiorstw o różnych formach organizacyjno-prawnych, a zajęcia praktyczne na nabycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, a także do zarządzania finansami w jednostkach gospodarczych. Nowe podejście do kształcenia pozwala na pozyskanie i rozszerzenie specjalistycznej wiedzy oraz rozwój umiejętności praktycznych, które mogą być wykorzystywane w bankowości, zarządzaniu ryzykiem, matematyce finansowej, rachunkowości zarządczej, informatyce oraz na rynku kapitałowym i pieniężnym. Specjalistyczna wiedza poparta zajęciami warsztatowymi i ćwiczeniami stanowi niezbędny komponent w przygotowaniu studenta do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonali umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem i innymi podmiotami gospodarującymi.

KIERUNEK EKONOMIA MENEDŻERSKA (licencjackie: pierwszego stopnia)

            Ekonomia menedżerska to  innowacyjny kierunek w ofercie Uczelni, dostosowany do potrzeb współczesnego rynku pracy, który posiada wiele atutów nowoczesnego kształcenia akademickiego i praktycznego pozwalających na profesjonalne przygotowanie absolwenta do podjęcia zatrudnienia w różnych firmach, instytucjach, organizacjach publicznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Atrakcyjny, nowoczesny program kształcenia obejmuje bogaty wymiar praktyk zawodowych, ćwiczeń, zajęć praktycznych realizowanych w symulatorach, otoczeniu biznesowym przez specjalistów, praktyków z doświadczeniem zawodowym, profesorów oraz wykładowców z renomowanych ośrodków akademickich. Studia z zakresu ekonomii menedżerskiej skoncentrowane są na: poznaniu wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, zasad funkcjonowania rynku, mechanizmów funkcjonowania oraz rozwoju podmiotów gospodarczych, e-biznesu, kierowania, zarządzania w tym m.in. zarządzania jakością, zmianami, metod i narzędzi analiz ekonomicznych i pozaekonomicznych. Praktyczne umiejętności rozwijane są na bazie nowoczesnych metod, narzędzi statystycznych, ekonomicznych, informatycznych, w tym z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, analizy i kontroli finansowej, audytu wewnętrznego, metod projektowych, teorii gier, zasad stosowania standardowych metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Innowacyjne podejście do kształcenia pozwala na doskonalenie umiejętności praktycznych 
i kompetencji zawodowych przyszłych menedżerów i ekonomistów.

KIERUNEK EKONOMIA MENEDŻERSKA (magisterskie: drugiego stopnia)

            Ekonomia menedżerska to kierunek studiów dla osób pragnących zdobyć wyższe wykształcenie
w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Skierowany jest zarówno do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli różne kierunki studiów, jak i do osób pracujących chcących poszerzyć zakres swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z funkcjonowaniem różnego rodzaju podmiotów oraz instytucji, w których wymagana jest znajomość zasad ekonomii oraz praktycznego stosowania wiedzy z zarządzania i organizacji. W ramach kierunku zaprojektowano nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia uwzględniający trendy na współczesnym rynku pracy. Studenci realizują zajęcia w ramach przedmiotów podstawowych, kierunkowych, jak i specjalistycznych. Zajęcia mają w znacznym stopniu praktyczny charakter. W ramach studiów przewidziany jest także program praktyk zawodowych. Uniwersalny
i interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia podjęcie aktywności zawodowej zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Absolwent przygotowany jest także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a osoby zainteresowane rozwojem naukowym mogą podjąć studia doktoranckie. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com