IDOL 2020

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu jedną z najlepiej dostosowanych pod kątem studentów z niepełnosprawnościami Uczelni na Podkarpaciu

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie IDOL 2020 Fundacji Szansa dla Niewidomych. Celem konkursu było wyróżnienie osób, firm i instytucji, które w najznakomitszy sposób zasłużyły się w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji niewidomych i słabowidzących, wyrównywania życiowych szans oraz walce o emancypację osób z niepełnosprawnością.

W konkursie można było rywalizować w pięciu kategoriach: Idol środowiska, Media, Urząd Otwarty dla Niewidomych, Instytucja/Placówka Kultury/Firma oraz w kategorii Edukacja, w której startowała Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu. Uczestnicy rywalizujący w tej kategorii to podmioty zajmujące się edukacją, dla których nauczanie niewidomych i słabowidzących jest ważnym elementem procesu kształcenia. Instytucje te powinny dysponować odpowiednim oprzyrządowaniem, niwelującym niepełnosprawność wzroku, a ich obiekty powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości osób niewidomych i słabowidzących.

Do rywalizacji w kategorii Edukacja pretendowały Uniwersytety, Politechniki oraz inne Uczelnie Wyższe z całej Polski. Były to m.in.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Wrocławska, Politechnika Białostocka, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu oraz Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Konkurs był podzielony na dwa etapy: wojewódzki i krajowy.

W etapie wojewódzkim konkursu Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu zajęła I miejsce w kategorii Edukacja. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego nagrodzeni zostaną podczas Regionalnej Konferencji REHA, która odbędzie się 9 października 2020 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Państwowa Uczelnia Zawodowa jako zdobywca I miejsca w etapie wojewódzkim została zakwalifikowana do etapu krajowego, uzyskując w nim III miejsce.

Uroczystość wręczenia laureatom etapu krajowego statuetek oraz dyplomów odbyła się 11 września 2020 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas otwarcia Światowego Spotkania Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich – REHA FOR THE BLIND IN POLAND – największej na świecie inicjatywy skierowanej nie tylko dla całego środowiska osób niewidomych i słabowidzących, ale dla wszystkich, którzy pragną bliżej poznać świat osób z niepełnosprawnością.

Uzyskanie miejsca na podium konkursu było możliwe dzięki wielu działaniom Uczelni na rzecz osób niepełnosprawnych. Uczelnia wprowadziła udogodnienia zarówno architektoniczne jak i dydaktyczne. W budynkach Uczelni znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nakładki na poręcze oraz drzwi w języku Braill’a, posadzki, nakładki na schody oraz wykładziny antypoślizgowe. Przy wejściach do budynków Uczelni znajdują się podjazdy oraz miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W aulach audytoryjnych ze stałymi siedziskami oraz pracowni informatycznej znajdują się miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na wózku. W budynku Uczelni znajduje się także winda oraz rampa likwidująca różnice poziomu kondygnacji.

Osoby z niepełnosprawnością studiujące w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu mogą korzystać także z wielu udogodnień dydaktycznych. Do dyspozycji osób niewidomych i słabo widzących są dostępne specjalistyczne zestawy komputerowe, biurka z elektryczną regulacją wysokości, drukarka Braillowska oraz lupy powiększające. Dodatkowo na salach wykładowych dla osób niesłyszących i słabo słyszących zostaną zainstalowane pętle indukcyjne wspomagające rozmowę podczas spotkań dla użytkowników aparatów słuchowych.

Na pomoc Uczelni mogą liczyć również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz mających problemy w poruszaniu się. Ze względu na ich potrzeby zlikwidowane zostały progi przy wejściach do sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz udrożniono ciągi komunikacyjne na terenie Uczelni. Zaplanowano również zakup schodołaza dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci atrakcyjnych stypendiów, również w przypadku wydarzeń losowych. Stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi od 600 zł do 800 zł. Uczelnia oferuje również stypendium socjalne, dla osób w trudnej sytuacji materialnej, które wynosi od 700 zł do 950 zł. Ponadto osoby uzyskujące wyróżniające wyniki w nauce mogą ubiegać się o stypendium Rektora, które wynosi od 1000 zł do 1200 zł, a także w przypadku znaczących osiągnięć naukowych o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 17 000 zł. W trudnych, losowych sytuacjach życiowych Uczelnia wspiera studentów zapomogą finansową, którą szacuje na podstawie zaistniałego wydarzenia.

Studenci z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, mogą się starać również o formy egzaminów i zaliczeń dostosowane do możliwości studenta, w tym wydłużenie czasu pisania testu, zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach, indywidualną organizację studiów, uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej, wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb i możliwości oraz możliwość zadawania materiału w mniejszych częściach. Ponadto Biblioteka Uczelni wyposażona jest w system IbukLibra pozwalający na dostęp do publikacji w wersji elektronicznej.

W celu zrozumienia potrzeb i problemów studentów niepełnosprawnych oraz zapoznania z nimi pracowników Uczelni, przeprowadzone zostało szkolenie doskonalące w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W przyszłości Uczelnia planuje przeprowadzenie specjalistycznego kursu z zakresu języka migowego.

Uczelnia na potrzeby kadry oraz samych studentów zatrudnia  pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest stałe monitorowanie i analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ścisła współpraca ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Nadto w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  Uczelnia  we współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami planuje wdrożyć racjonalne dostosowanie procesu dydaktycznego oraz podnieść świadomość i kompetencje kadry, co w rezultacie zniweluje wyżej wymienione bariery i przełoży się na większą liczbę studentów na Uczelni. Ponadto zmodernizowane zostaną obecnie wykorzystywane internetowe systemy informatyczne.

Udział w ogólnopolskim konkursie IDOL 2020 i zdobyte w nim nagrody to dla Tarnobrzeskiej Uczelni zarówno uhonorowanie dotychczasowych działań, jak również silna motywacja do dalszej pracy w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w uzyskiwaniu wykształcenia. Obecnie, w ocenie organizatora konkursu IDOL 2020, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu jest jedną z najlepiej dostosowanych Uczelni pod kątem studentów z niepełnosprawnościami na Podkarpaciu.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com