NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

WYMAGANE DOKUMENTY

ankieta osobowa
Ankieta wraz ze zdjęciem generowana jest z Systemu Rekrutacja On-line „Rekrutacja.WWW” i drukowana w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym.
dyplom ukończenia studiów

Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą zawierający wynik ukończenia studiów. Jeżeli kandydat ukończył studia i zdał wszystkie egzaminy, a czeka już tylko na wydanie dokumentu – może przedstawić wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z dokumentem potwierdzającym uzyskane wyniki na studiach wyższych, dostarczając dokument w późniejszym terminie.
WAŻNE: bez względu na posiadane uprawnienia, dyplom wydany za granicą musi zostać opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

apostille lub legalizacja dla dyplomu wydanego poza granicami Polski

Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Lista państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajduje się tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego musi zostać przetłumaczone.

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego poza Polską. Należy ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli dyplom został wydany w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

paszport lub dowód tożsamości UE
Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu tożsamości (paszport lub – w przypadku obywateli Unii Europejskiej – dowód tożsamości obywatela Unii Europejskiej). W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata, nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza. Wzór pełnomocnictwa
* W przypadku obywateli Unii Europejskiej, paszport (lub dowód tożsamości obywatela Unii Europejskiej) jest dokumentem, który stanowi podstawę do podejmowania studiów stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za czesne
aktualne zdjęcie
 Wymagania dotyczące zdjęcia:
– plik w formacie .jpg, wymiary zdjęcia 237 x 296 pikseli lub większe,
– maksymalna wielkość pliku 2 MB,
– zdjęcie wykonane na jednolitym, jasnym tle mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry (zdjęcie kolorowe), obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

W przypadku przyjęcia na studia zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

dokument uprawniający do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat
Dokument uprawniający do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat, np.: Karta Polaka, Karta stałego pobytu, certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
dowód ubezpieczenia zdrowotnego

Wszyscy cudzoziemcy, aby podjąć studia muszą posiadać ubezpieczenie ważne na co najmniej pierwszy rok studiów na terenie Polski i obejmujące koszty leczenia do wysokości 30 000 EUR przez cały okres trwania ubezpieczenia.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia może być:

  • polisa ubezpieczeniowa obejmująca koszty leczenia w Polsce do wysokości 30 000 EUR. Jeżeli jest zawarta za granicą musi zostać przetłumaczona;
  • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego(NFZ)* lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej;
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

*do podpisania umowy z NFZ potrzebne jest zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz dokument potwierdzający zameldowanie. W przypadku osób posiadających Kartę Polaka lub decyzję o potwierdzeniu polskiego pochodzenia składkę na NFZ może opłacać uczelnia

zaświadczenie lekarskie - dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek PIELĘGNIARSTWO
zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo
Wykaz podmiotów, które 2020 r. będą wykonywać badania lekarskie dla kandydatów na studia
certyfikat znajomości języka polskiego

Dokumentem potwierdzającym znajomość języka (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), jest:

INNE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

decyzja dyrektora NAWA
Osoby, które podejmują studia jako stypendyści programów NAWA (np. Program Stypendialny dla Polonii, program im. Stefana Banacha, program im. Ignacego Łukasiewicza, program Poland My First Choice tutaj), w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji stypendialnej, powinny dostarczyć kopię decyzji. Brak decyzji może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat za studia w przypadku braku innej podstawy do podejmowania studiów bezpłatnie.
poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów
 Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

  • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną tutaj);
  • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. 

pełnomocnictwo
 Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu
– wzór pełnomocnictwa pełnomocnictwo 


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com