Dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. nowym rektorem Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Dotychczasowy Prorektor ds. rozwoju i badań naukowych dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. zostanie nowym rektorem Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

9 lipca 2020 r. Kolegium Elektorów, po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatury Pani Profesor przez Senat i wskazaniu jej przez Radę Uczelni, jednogłośnie dokonało wyboru nowego rektora. Dotychczasowy rektor prof. ucz. dr hab. Paweł Maciaszczyk kierował tarnobrzeską Uczelnią przez dwie kolejne kadencje w latach 2012-2020. Kadencja rektora elekta rozpocznie się 1 września 2020 r.

Anna Szylar jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W 2002 r. uzyskała stopień naukowy doktora, a  w 2013 r. doktora habilitowanego.

W Uczelni pracuje od początku jej powstania w  2001 roku, najpierw jako wykładowca i starszy wykładowca, następnie jako profesor uczelni, pełniąc w latach 2007-2008 funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki, a od 2016 roku prorektora.

Anna Szylar jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym monografii autorskich i książek pod redakcją. Jest autorem kilkunastu recenzji wydawniczych książek autorskich, w tym awansowych, oraz kilkudziesięciu artykułów publikowanych w opracowaniach zbiorowych i czasopismach naukowych.

Doświadczenie organizacyjne Anny Szylar obejmuje pełnienie funkcji i pracę w licznych zespołach zadaniowych działających w Uczelni, pracę w zespołach eksperckich powoływanych prze MNiSW, współpracę międzynarodową w ramach programu Erasmus+, organizację konferencji, seminariów oraz realizację projektów badawczych i szkoleniowych.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com