Uroczyste i świąteczne obrady Senatu

We wtorek, 15 grudnia w auli Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu odbyło się posiedzenie Senatu Uczelni. Obradom przewodniczyła Rektor uczelni – dr hab. prof. ucz. Anna Szylar.

Członkowie Senatu Uczelni spotkali się w auli PUZ, przy ul. Wyszyńskiego. Wśród najważniejszych punktów porządku znalazło się między innymi podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej na lata 2014-2020, a także uchwalenie Strategii Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na lata 2021-2025.
Obie kwestie – kluczowe, z punktu widzenia kierunków rozwoju uczelni – zreferował obszernie dr hab. Paweł Maciaszczyk, prof. ucz. – Prorektor ds. Rozwoju i Badań Naukowych. Podsumowując realizację dotychczasowej strategii prorektor zwrócił uwagę na szereg nowych inicjatyw, dzięki którym uczelnia uległa zdecydowanym przeobrażeniom, zarówno pod względem organizacji nauczania jak też nowoczesnej bazy dydaktycznej, które mogą pozazdrościć inne uczelnie w naszym regionie.
Konkluzją nowej strategii było stwierdzenie, że obrana wcześniej droga rozwoju jest słuszna i będzie wymagała jedynie drobnych zmian, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, między poprzez tworzenie nowych, ciekawych kierunków studiów, które będą odpowiedzią na zmieniające się czasy i szybką ekspansję nowoczesnych metod zarządzania, między innymi w obszarze finansów, gospodarki, czy kapitału ludzkiego.
Wszystkie uchwały zostały przegłosowano jednogłośnie, a wśród podjętych spraw znalazły się jeszcze takie kwestie, jak: nowe wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, nowy regulamin obrad Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, zmiany w planie rzeczowo-finansowym na 2020 rok, a także zmiany w ogólnouczelnianym planie wydawniczym na 2020 rok.
Ostatnim elementem obrad było uroczyste złożenie bożonarodzeniowych i noworocznych życzeń, które wszystkim członkom Senatu złożyła dr hab. Anna Szylar, prof. ucz, Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Na te słowa odpowiedzieli przedstawiciele Senatu w osobach Prorektorów dr Moniki Piątek i dra hab. Pawła Maciaszczyka, którzy wręczyli świąteczny upominek i złożyli najserdeczniejsze życzenia.

         PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com