Wizyta nauczycieli akademickich w Brukseli

W dniach 20-22 listopada 2019 roku przedstawicie uczelni, jednostek naukowo – badawczych i reprezentanci samorządów terytorialnych z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego odbyli wizytę studyjną w Brukseli. Tematem wiodącym spotkań było „Szkolnictwo wyższe i badania po 2020 r. z perspektywy Unii Europejskiej”. Organizatorem wizyty studyjnej był Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który przybył z dziesięcioosobową delegacją rektorów, prorektorów i dziekanów tamtejszych uczelni wyższych oraz osób reprezentujących instytucje korzystające z funduszy unijnych. 

Delegacja z województwa podkarpackiego składała się z pięciu uczestników reprezentujących Uniwersytet Rzeszowski, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie oraz Państwową Uczelnię Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, którą reprezentowali dr hab. Anna Szylar – Prorektor ds. Rozwoju i Badań Naukowych oraz dr Stanisław Lis.

Obrady prowadzone były w Domu Polski Wschodniej w Brukseli, którego powstanie zostało ustanowione na mocy porozumienia zawartego w 2009 r. pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Głównym celem jego powołania była chęć pogłębienia współpracy i koordynacji pracy pięciu regionów Polski Wschodniej w Brukseli. Koordynatorami działalności Domu Polski Wschodniej są rotacyjnie Marszałkowie poszczególnych województw.

Pogłębieniu współpracy regionów oraz zapoznaniu się z planowanymi działaniami w obszarze szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowania przyświecała organizacja wizyty studyjnej. Obejmowała ona szereg spotkań m.in. z przedstawicielami Polski w Brukseli, których zadania dotyczą kwestii badań naukowych, innowacji, rozwoju szkolnictwa wyższego oraz możliwości wykorzystania funduszy europejskich na ten cel.

Do najważniejszych punktów wizyty studyjnej należały:

  • Spotkanie z Agatą Janaszczyk – Radcą w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, która zaprezentowała swoje zadania, obejmujące koordynację: badań i innowacji oraz rozwoju technologicznego.
  • Spotkanie z Ryszardem Pawlikiem – Doradcą Posła do PE Jerzego Buzka Członka Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, który zaprezentował stan prac PE nad przyszłością programów badawczych w kolejnej perspektywie finansowej.
  • Spotkanie z Ewą Kocińską – Lange – po. Dyrektora Generalnego ds. Badań i Innowacji, Business & Science Poland, która omówiła zadania BSP w zakresie badań i innowacji oraz możliwości współpracy w tym zakresie.
  • Spotkanie z Małgorzatą Misiewicz i Dominikiem Sobczakiem z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji. Prelegenci omówili główne założenia programu Horyzont Europa.
  • Spotkanie z Katarzyną Lyson z Agencji Wykonawczej ds. Badań Komisji Europejskiej, prezentującą granty Marie Skłodowskiej-Curie, a dokładnie program RISE (Research and Innovation Staff Exchange), którego celem jest wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami w ramach różnych sektorów i z różnych krajów.
  • Spotkanie z Małgorzatą Molędą – Zdziech – Dyrektorem Biuro POLSCA, która omówiła zagadnienie „Lobbying naukowy: strategie, narzędzia i metody”.

Wśród prelegentów były też spotkania z przedstawicielami Szwecji i Belgii. Anna Tranberg z  sieci ERRIN – European Regions Research and Innovation Network (Sieć Regionów Europejskich na Rzecz Badań i Innowacji) omówiła „Zadania i możliwości współpracy w ramach sieci ERRIN”, natomiast Vinciane Gaillard z Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów przedstawiła aktualną tematykę prac prowadzonych przez  EUA.

Spotkania były okazją do rozmów, wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz przyczyniły się do poznania działań realizowanych przez różne ośrodki i instytucje w zakresie rozwoju naukowo-badawczego, a także umożliwiły zapoznanie się z opracowywaną nową perspektywą finansowania państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze szkolnictwa wyższego.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com