Zarządzenie nr 12/ 2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19

Zarządzenie nr 12/ 2020

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19 wśród społeczności
Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu

Na podstawie § 13 ust. 1 i 4 Statutu PUZ w Tarnobrzegu i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374)

zarządza się co następuje:

wprowadza się następujące zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
wirusa COVID – 19 wśród społeczności PUZ w Tarnobrzegu.

§ 1

1. Odwołuje się wykłady i zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dla studentów oraz
słuchaczy studiów podyplomowych z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.
2. Do dnia 13 marca 2020 r. Dziekani właściwych Wydziałów ogłoszą listę wykładów
i zajęć, które od dnia 16 marca 2020 r. będą prowadzone w formie zdalnej.
3. Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby pomimo tej nadzwyczajnej sytuacji i przyjętych
zasad w zakresie przestrzegania środków ostrożności umożliwić studentom realizację
programu kształcenia oraz zaliczenia zajęć w innych terminach.

§ 2

Zasady określone w § 1 obowiązują do dnia 14.04.2020 r. włącznie.

§ 3

1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów
pracowników Uczelni w czasie pracy.
2. Zaleca się wykorzystywanie kontaktów drogą komunikacji mailowej i telefonicznej.

§ 4

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 pracodawca może polecić
pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony zakresu czynności określonych w umowie
o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania zwanej dalej pracą zdalną.

§ 5

1. Zobowiązuje się pracowników i studentów Uczelni do przestrzegania rekomendacji
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych
przeciwko koronawirusowi COVID – 19 https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dlauczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowegokoronawirusa-sars-cov-2/.
2. Jednocześnie przypomina się o obowiązku przestrzegania Zarządzenia Nr 9/2020
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania
w Uczelni w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem.

§ 6

Zasady określone w § 1 stosuje się do studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PUZ
w Tarnobrzegu.

§ 7

Rektor może w sprawach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem podejmować indywidualne
decyzje niezbędne w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 wśród
społeczności PUZ w Tarnobrzegu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.

REKTOR
prof. ucz. dr hab. Paweł Maciaszczyk

 

Załącznik do skanu ZarządzaniaPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com